Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

CJ051 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Účelem předmětu je orientace v problematice znalecké činnosti, znaleckých oborů a znalců, jakož i samostatně se naučit provést ocenění jednotlivých typů objektů podle různé metodiky. Seznámení studentů se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Objasnění metodiky stanovení ceny podle platných právních předpisů. Problémy stanovení životnosti staveb ve vztahu na jejich opotřebení.

Garant předmětu

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá informace a znalosti o:
Metodách oceňování nemovitého majetku,
Metodách oceňování movitého majetku,
Metodách oceňování nehmotného majetku,
Vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.

Prerekvizity

Základní znalosti o tvorbě cen, konstrukční provedení staveb, vlastnosti různých druhů stavebních materiálů.

Korekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky jsou formou prezentace doplněny četným grafickým materiálem.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení je povinná. V rámci cvičení studenti zpracovávají protokoly, část protokolů v pracovních skupinách, část individuálně. Další z podmínek udělení zápočtu je úspěšné zpracování zápočtového testu (min. počet úspěšných odpovědí 60%). Řádně omluvené cvičení může být nahrazeno v individuálně stanoveném termínu.

Cíl

Absolvent předmětu získá informace a znalosti o:
metodách oceňování nemovitého majetku
metodách oceňování movitého majetku
metodách oceňování nehmotného majetku
vypořádání nároků vyplývajících z vad a poruch stavebních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod do předmětu. Základní pojmy.
2.Historie znalecké činnosti. Právní předpisy znalecké činnosti.
3.Zjišťování výměr staveb, metodiky výpočtu zastavěné a podlahové plochy, obestavěného prostoru apod.
4.Metodika oceňování dle platných cenových přepisů pro jednotlivé typy objektů s praktickými poznatky.
5.Charakter staveb. Výpis z katastru nemovitostí.
6.Oceňování rodin. domu, obyt. objektu, rekr. domu, chalupy, chaty, garáže, vedl. staveb.
7.Oceňování provozních a zemědělských objektů, venkovních úprav, pozemků, rozestavěných staveb apod.
8.Oceňování bytů, věcná břemena a jejich ocenění.
9. Oceňování movitého majetku.
10.Problematika opotřebení ve vztahu na trvanlivost stav. hmot a konstrukcí.
11.Tržní oceňování nemovitostí.
12.Oceňování škod na nemovitostech.
13.Oceňování pro bankovní účely, oceňování podniků.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Základní pojmy, měření a výpočet výměr.
2. Oceňování pozemků.
3. Oceňování staveb.
4-12. Individuální oceňování různých typů nemovitostí (Rodinné domy, chaty, garáže apod.) podle různých metodik.
13. Zápočtový test, udělení zápočtu.