Detail předmětu

Maltoviny 3

CJ012 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program nCK > M povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program nCA > M povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Mechanismus tvorby síranových pojiv, zušlechtění vlastností síranových pojiv, využití vápna a vápenců mimo obor stavebního průmyslu, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních či netradičních surovin, struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů, speciální cementy, suroviny pro výrobu suchých maltových směsí, vlastnosti suchých maltových směsí a možnosti jejich modifikace.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Teoretické a technologické poklady výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě chemie a technologie sádrařství, vápenictví cementářství a suchých maltových směsí.

Prerekvizity

Fyzika, chemie

Korekvizity

Ekonomika stavebního průmyslu, Kompozitní materiály, Trvanlivost stavebních materiálů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Předmět se skládá z přednášek a laboratorních cvičení. Informace jsou studentům předkládány formou přednášky. V laboratorním cvičení studenti pracují ve skupinách a plní zadané úlohy dle plánu cvičení. Výstup z každého cvičení je protokol s vyhodnocením naměřených hodnot.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů ze cvičení v požadovaném rozsahu, formě, kvalitě a čase, zápočtový test (splněný alespoň na 60 %).
Závěrečná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Mechanismus tvorby hemihydrátové sádry v závislosti na výrobním procesu: beta sádra, alfa sádra při hydrotermálním zpracování, alfa sádra ze solného roztoku.
2. Zušlechtění vlastností hemihydrátových sáder: hydrofobizační, zpomalovací a ztekucovací přísady, přehled a mechanismus jejich působení, vliv rozdružení sádry.
3. Zušlechtění vlastností anhydritových maltovin: aktivační přísady, odpěňovací přísady, pigmenty, vliv domletí anhydritu.
4. Využití vápence pro desulfataci energetického a chemického průmyslu.
5. Další využití vápen a vápenců v technické praxi mimo stavebnictví.
6. Příprava hydraulických vápen: hydraulická vápna pro historické malty a omítky, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních surovin.
7. Využití odpadních surovin jako součásti surovinové báze pro výpal slínku a přípravu směsných cementů: recykláty ze stavební výroby, fluidní popílek, průmyslové sádrovce aj.
8. Belitický cement: speciální vlastnosti belitického cementu, možnosti zlepšení kinetiky hydratačního procesu.
9. Ostatní speciální cementy.
10. Struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů a jejich hydratačních zplodin.
11. Základní suroviny pro výrobu suchých maltových směsí: Pojiva, plniva, přísady, alternativní suroviny.
12. Příprava a vlastnosti suchých maltových směsí: lepicí, stěrkové a spárovací tmely, omítky a malty.
13. Příprava a vlastnosti speciálních suchých maltových směsí: samonivelační směsi s pojivem na bázi anhydritu, hlinitanového cementu a portlandského cementu, stínicí barytové směsi.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.-2. Stanovení parametrů tuhnutí a pevností alfa sádry a beta sádry bez a s přídavkem plastifikační přísady.
3.-4. Stanovení parametrů tuhnutí a pevností přírodního anhydritu bez a s přídavkem budící přísady.
5.-6. Vlastnosti směsných slabě a silně hydraulických vápen.
7.-8. Kvantifikace mineralogického složení portlandského slínku metodou mikroskopické bodové integrace.
9.-10. Normové vlastnosti pojivového premixu na přípravu suchých maltových směsí.
11.12. Aplikační zkoušky suchých maltových směsí.
13. Zápočet.