Detail předmětu

Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců

CJ010 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinný zimní semestr 2. ročník 2 kredity

Ve cvičení letního semestru pokračuje II.etapa prací v základní laboratorní experimentální činnosti. Vzhledem ke kapacitním nárokům na specielní metody a přístroje v ústavních laboratořích jsou po dílčím vyhodnocení dosažených výsledků z I.etapy provedeny selekce dalších postupů, včetně přípravy a počtu zkoumaných vzorků. Je prováděno jak individuelně tak koordinovaně prostřednictvím garanta předmětu. V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním poznatků domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích laboratorních zkoušek diplomových prací. Jsou řešeny organizační otázky spojené s ověřováním výsledků laboratorních zkoušek ve výrobních organizacích.

Garant předmětu

Ing. Ámos Dufka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

V návaznosti na předchozí výuku jsou v rámci studenti dále podrobně seznamováni s laboratorním vybavením jak pro testování fyzikálně mechanických, tak fyzikálně chemických vlastností stavebních materiálů. Náplň předmětu je zaměřena na hodnocení konkrétních stavebních hmot, se kterými se studenti setkávají v závěrečných ročnících studia. Absolvent kurzu je schopen například:

Navrhnout komplexní soubor zkoušek pro reálné hodnocení konkrétních stavebních matriálů,
Komplexním způsobem interpretovat vazbu mezi zjištěnými výsledky a chováním konkrétního materiálu,
Na základě výsledků analýz objektivním způsobem posoudit stav stavebního materiálu,
Implementovat takto získávané poznatky do řešení diplomové práce a následně pak je schopen je převést do praxe.

Prerekvizity

postupy technologie přípravy zkušebních těles, metody zkoušení podle technických norem a postupů

Korekvizity

Komplexní znalosti technologie přípravy zkušebních těles pro jednotlivé typy stavebních materiálů (cementové kompozity, keramika, polymerních kompozitů atd.). Metody zkoušení těchto materiálů podle příslušných norem a postupů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
V rámci výuky je obsah přednášek připraven v digitální formě prezentace s co největším podílem grafických podkladů, které studentům reálně přiblíží předmětnou problematiku. Ve cvičení je práce sestavena na prezentaci zadání úlohy, která je poté názorně provedena formou experimentu a student musí dosažené výsledky zpracovat formou elaborátu.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení je povinná. V rámci cvičení studenti zpracovávají protokoly, část protokolů v pracovních skupinách, část individuálně. Kvalita protokolů je hodnocena bodově. Vypracování závěrečného testu s úspěšností alespoň 65%. Dle výše získaných bodů jsou studenti klasifikováni

Cíl

Získat znalosti a dovednosti pro samostatné zpracování experimentální části diplomové práce. Jedná se o zvolení vhodné metodiky, přípravu a úpravu zkušebních těles, navržení a časový plán experimentálních prací, jejich provedení a vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Úvodní cvičení. Studenti jsou seznámeni s laboratorním řádem a BOZP. Jsou seznámeni s náplní cvičení a podmínkami pro udělení zápočtu,
2.Komplexní zhodnocení metodických přístupů pro experimentální práce,
3.Komplexní shrnutí zkoušek určených pro speciální cementové kompozity,
4.Komplexní shrnutí zkoušek určených pro keramické materiály a kompozitní materiály s organickými plnivy,
5.Návrh komplexní metodiky pro testování materiálů v extrémních podmínkách,
6.Teoretický rozbor sestavení metodiky experimentu, ověření postupu zkoušek na zkušebních zařízeních.
7.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení,
8.Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení,
Verifikace získávaných dat pomocí matematických simulací
9.Laboratorní zkoušky, průběžné hodnocení. Individuální diskuze výsledků,
Individuální příprava zkušebních těles, zkoušky, průběžné hodnocení,
10.Hodnocení naměřených dat. Individuální diskuze výsledků. Zápočtový test.
Zpracování dílčích výsledků, konsultace. Interpretace a diskuse výsledků laboratorních zkoušek. Udělení zápočtu.