Detail předmětu

Diplomový seminář (M)

CJ008 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program nCK > M povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program nCA > M povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

V diplomovém semináři se studenti metodicky a odborně připravují na komplexní řešení zadaných témat svých diplomových prací. Postupy zpracování informací odborné literatury. Kompletace a hodnocení měřených dat, metodika zpracování teoretické a experimentální části diplomové práce. Interpretace a diskuse výsledků, validace. V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním publikovaných poznatků pracoviště, z domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Pro sjednocení požadavků vedení ústavu na obsahovou úroveň a formální zpracování prací jsou ze strany vedení semináře organizovány konzultace. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích diplomových prací, včetně mimořádných konzultací interních a zejména externích. Jsou řešeny organizační otázky spojené s cestami studentů mimo fakultu do výrobních a ostatních organizací. Jsou organizačně zabezpečeni konsultanti a zpracovatelé externích oponentních posudků.

Garant předmětu

doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti související s problematikou zadané diplomové práce. Získávají informace z odborné literatury, studují tuzemské i zahraniční publikace. Seznámí se s technickými parametry laboratorních zařízení, naučí se pracovat se speciálními přístroji. Naučí se provádět samostatně experimentální práce (navrhnout a vyrobit zkušební tělesa, provést komplex zkoušek fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností), získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Prerekvizity

Metodické postupy zpracování dat, interpretace výsledků, aplikační SW produkty pro grafické práce.

Korekvizity

Znalosti z oblasti laboratorního zkoušení stavebních hmot a dílců.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti pracují individuálně pod odborným vedením vedoucího diplomové práce. Téma diplomové práce může být součástí řešení výzkumného projektu či grantu.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení diplomové práce zpracované nejméně na 90 %.

Cíl

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané diplomové práce. Získávají informace z odborné literatury, studují tuzemské i zahraniční publikace. Seznámí se s technickými parametry laboratorních zařízení, naučí se pracovat se specielními přístroji. Naučí se provádět samostatně experimentální práce (navrhnout a vyrobit zkušební tělesa, provést komplex zkoušek fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností), získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Vyhodnocení dosažených výsledků předmětu laboratorní zkoušky stavebních hmot a dílců s ohledem na zadání diplomové práce.
2. Postupy zpracování informací z odborné literatury jako základ teoretické části diplomové práce.
3. Metodika hodnocení dosažených výsledků experimentálních prací.
4. Posouzení korekcí experimentálních nebo metodických postupů práce.
5. Konsultace k postupům zpracování výsledků.
6. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům.
7. Samostatné konsultace k dosaženým výsledkům a dílčím závěrům.
8. Konsultace k výsledkům a závěrům, interní a příp.externí z praxe.
9. Vyhodnocování výsledků, konfrontace s publikacemi domácí a zahraniční literatury, diskuse.
10. Vyhodnocovány výsledky, diskuse výsledků.
11. Interpretace a diskuse výsledků.
12. Validace výsledků.
13. Metodika zpracování teoretické a experimentální části práce. Metodika kompletace diplomové práce.