Detail předmětu

Organizace a řízení závodů

CJ006 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program nCK > M povinný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program nCA > M povinný letní semestr 1. ročník 5 kreditů

Systémové rozdělení rozhodujících průmyslových technologií a závodů výroby stavebních hmot. Organizační struktury a hlavní výrobní činnosti v závodech stavebního průmyslu. Pomocné činnosti v závodě, zásobování energiemi a materiály, skladové hospodářství, logistika. Zásady organizace práce, pracovní zátěž, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, ochrana informací. Metody racionalizace výroby, technologické inovace. Efektivnost normativních a technologických inovací. Základy automatického řízení rozhodujících technologických procesů výroby stavebních hmot. Stabilita technologických procesů, možnosti aplikace statistických metod, analýzy poruch, prevence, kontrolní činnosti. Integrované systémy řízení, možnosti uplatnění v podmínkách stavebnictví. Technické požadavky a odpovědnost výrobců na výrobky, organizační a legislativní zabezpečení. Systém komplexního zabezpečení kvality technologických procesů. Provozní zvláštnosti výroby stavebních hmot, ekologicky orientované řízení. Výstavba nového závodu, legislativa schvalování, projekce, podmínky uvedení do provozu. Postavení závodů stavebního průmyslu z hlediska legislativních požadavků EU.

Garant předmětu

doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
je schopen základní orientace v organizačním uspořádání a funkční struktuře závodů a podniků výroby stavebních materiálů, včetně hlediska postavení a uplatnění absolventa technologického oboru SMI.
Chápe význam progresivních metod managementu, včetně podpory technologických a výrobkových inovací, i problematiky modernizace a výstavby závodů.
Má legislativní povědomí o souvislostech technických požadavků na výrobky, odpovědnosti výrobců a významu stavebnictví jako trvalého zákazníka.
Je schopen popsat význam managementů jakosti, environmentu a bezpečnosti v závodech.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, systémové znalosti technologických procesů výroby maltovin, keramiky a betonu.

Korekvizity

Stavební právo.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou studentům předkládány formou přednášky.
Studenti pracují v rámci cvičení na zadaných úkolech v týmech a následně prezentují dosažené výsledky formou ppt. prezentací a protokolů. Studenti samostatně zpracovávají v rámci cvičení individuálně zadané příklady, které odevzdávají vedoucímu cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, odevzdání zpracovaných týmových úkolů, zápočtový test (splněný alespoň na 60 %) a zápočtový příklad (splněný alespoň na 60 %).
Závěrečná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Cíl

Získání základní orientace v organizačním uspořádání a funkční struktuře závodů a podniků výroby stavebních materiálů, včetně hlediska postavení a uplatnění absolventa technologického oboru SMI. Pochopení významu progresivních metod managementu, včetně podpory technologických a výrobkových inovací, i problematiky modernizace a výstavby závodů. Získání legislativního povědomí o souvislostech technických požadavků na výrobky, odpovědnosti výrobců a významu stavebnictví jako trvalého zákazníka. Vědomí existence a významu managementů jakosti, environmentu a bezpečnosti v závodech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Systémové rozdělení rozhodujících průmyslových technologií a závodů výroby stavebních hmot, jejich hospodářský význam a postavení ve stavebnictví.
2.Organizační struktury a hlavní výrobní činnosti v závodech stavebního průmyslu.
3.Pomocné činnosti v závodě, zásobování energiemi a materiály, skladové hospodářství, logistika.
4.Funkce spojené s řízením, pracovní zátěž, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, ochrana informací.
5.Manažerský systém. Osobní management (síla paradigmatu, role návyků).
6.Manažerské nástroje a komunikace (cíle SMART, organizování, motivování, hodnocení, konkurenceschopnost, „zdravý rozum“).
7.Rozvoj Leadership (Bender, Bennis, Covey).
8.Marketing v závodech stavebního průmyslu (marketingový mix, marketingový výzkum, marketingová strategie).
9.Metody racionalizace výroby, technologické inovace. Efektivnost normativních a technologických inovací.
10.Základy a význam automatického řízení rozhodujících technologických procesů výroby stavebních hmot. Stabilita technologických procesů, možnosti aplikace statistických metod.
11.Analýzy poruch, prevence, technická kontrolní činnost, význam metrologie ve výrobě stavebních hmot a stavební výrobě. Integrované systémy řízení, uplatnění v podmínkách výroby stavebních hmot a stavební výroby.
12.Technické požadavky na výrobky, odpovědnost výrobců na výrobky, organizační a legislativní zabezpečení. Systém komplexního zabezpečení kvality technologických procesů.
13.Provozní zvláštnosti výroby stavebních hmot, ekologicky orientované řízení.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Úvodní cvičení, práce v týmu – praktické cvičení na řešení problému v týmu, hodnocení dosažených výsledků a týmových rolí.
2.Ověření znalostí z oblasti obchodních společností a organizační struktury s.r.o., a.s. – práce v týmu na zadaných úkolech, prezentace výsledků.
3.Schéma budování investice, procvičení řešení problému v týmu, prezentace výsledků.
4.Prezentační dovednosti – doporučení a praktické ukázky, příprava ppt. prezentace na zadané téma.
5.Prezentace zpracovaných témat a jejich hodnocení. Cvičení na efektivní komunikaci v týmu.
6.SWOT analýza, sestavení SWOT analýzy pro navrženou investici v týmu, prezentace výsledků.
7.Rozhodování – ověření znalostí z vícekriteriálního rozhodování, řešení zadaného problému v týmu, prezentace výsledků.
8.Osobní management, pyramida produktivity, řešení zadaného úkolu v týmu, prezentace výsledků.
9.SMART cíle, procvičení v týmu na konkrétním úkolu, prezentace hodnocené problematiky.
10.Výpočet fixních a variabilních nákladů, tržeb a stanovení bodu zvratu. Skladba cenově orientované ceny.
11.Rozvaha, výkaz zisku a ztráty. Daně z příjmu fyzických osob.
12.Případová studie firmy vyrábějící stavební hmoty včetně zpracování strategického plánu.
13.Prezentace sestavených strategických plánů, zápočtový test a příklad.