Detail předmětu

Aplikovaný software

CJ001 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Principy hledání řešení problémů, vymezení metodologie modelování a simulace, model, systém. Modelování v technických oborech, fyzikální model, stupně abstrakce modelu, analýza problému a algoritmizace řešení. Technika přirozeného a fyzikálního modelování. Simulační deterministické modely a realizace na deterministickém modelu. Číslicové simulační modely. Využití simulace v rozvrhování výroby, distribuce a doprava. Využití programového systému EUREKA, formulace zadání technického problému. Manipulace s daty - příprava a uchovávání dat, opravy souborů. Metody hledání extrému, analýza a formulace zadání optimalizační metody. Úlohy ze stavební praxe – směšovací problém, rozhodování proces. Na přednáškovou část navazuje cvičení, které má výpočtový charakter. V rámci cvičení budou předloženy výpočtové prostředky využívané v oblasti plánování experimentu, technologie výroby. Fyzikální modelování - AREA, TEPLO, FLUENT, EUREKA.

Garant předmětu

prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Absolvováním tohoto odborného předmětu jsou studenti schopni formulace optimalizačního modelu lineární a kvadratické extrémalizace úloh v oblasti stavebního průmyslu. Těžiště aplikací spočívá v kompozici surovinových směsí pro výrobu stavebních hmot, mísícího problému. Numerické řešení úloh se provádí na bázi všeobecně dostupného software (prostředí Excel). V rámci tohoto předmětu je také studentům poskytnut přehled o principech formálních automatů. Tyto principy poskytují předpoklad pro další hlubší studium procesů stavební výroby.

Prerekvizity

Základy práce na PC

Korekvizity

Paralelně s tímto předmětem získává student hlubší poznatky o technologiích a vlastnostech stavebních materiálů v rámci studia. Tím se zvyšuje šíře aplikací studovaného předmětu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Kritéria pro splnění výuky:
- Vypracované projekty formou individuálních úloh,
- Docházka,
- Zápočtový test.
Splněním uvedených požadavků bude studentům zapsán zápočet za absolvovaný předmět.

Cíl

Princip využití optimalizačních metod v procesu hromadné výroby stavebních materiálů, využití principů lineárního, kvadratického, statistického hledání extrémů / optima funkčních závislostí užitných vlastností staviv.
Modelování a simulace procesů, principy formálních automatů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Využití výpočetní techniky ve stavební praxi, využití programové podpory v prostředí MS Windows
3. Kancelářské softwarové balíky - MS Office,
4. Využití tabulkového kalkulátoru MS Excel ve stavební praxi
5. Sestavení úlohy pro řešení Řešitel/Solver
6. Formulace extrému, popis podmínek a omezení lineární a kvadratické úlohy
7. Úvod do využití ostatních součástí MS Office (Access, Powerpoint)
8. Informační systémy a internet - úvod
9. Základní protokoly a služby v oblasti počítačových sítí
10. WWW - seznámení se značkovacím jazykem HTML
11. Pokročilá tvorba WWW stránek - použití scriptovacích jazyků - Java script, Visual basic script
12. Formátování WWW stránek pomocí CCS stylů
13. Základy jazyka XML, vzdálený přístup k datům. Wireless Java (J2ME) základy tvorby pro mobilní zařízení

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Seznámení se s prostředím MS Excel,
2. Statistické funkce v prostředí MS Excel,
3. Konstrukce funkce normálního rozdělení,
4. Seznámení s prostředkem Řešitel,
5. Základy procesu optimalizace,
6. Optimalizace skladby výroby podniku,
7. Optimalizace receptury/složení stavebních materiálů,
8. Optimalizace výroby z pohledu využití zásob
9. Optimalizace výroby a rozvozu čerstvého betonu,
10. Dopravní úloha,
11. Návrh optimální křivky zrnitosti,
12. Využití optimalizačních úloh ve stavebnictví,
13. Kontrola, zápočtová písemka, zápočty