Detail předmětu

Základy managementu a metrologie ve stavebnictví

CI059 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a další. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu; Všeobecné zásady systémů managementu. Vybrané standardizované systémy managementu. Požadavky na zkušební laboratoře – systémová a technická způsobilost. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s:
- přehledem o legislativě EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt,
- základy standardizovaných systému managementu
- požadavky na zkušební laboratoře v souladu s EN ISO/IEC 17025.

Prerekvizity

Základní znalosti o metodách stavebního zkušebnictví, základní znalosti popisné statistiky

Korekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné získání zápočtu je třeba splnit 80% docházky, 75% úkolů zadaných v učebním textu.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba správně odpovědět na 10 ze dvaceti otázek testu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a další.
2. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu. Všeobecné zásady systémů managementu.
3. Systém managementu kvality; Systém environmentálního managementu.
4. Systém environmentálního managementu; Systém managementu BOZP.
5. Požadavky na zkušební laboratoře I. – systémová způsobilost.
6. Požadavky na zkušební laboratoře II. – technická způsobilost.
7.–8. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
9.–10. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Dokumenty MPA, EA, ILAC a IAF, informace dostupné z internetových zdrojů ČIA a ÚNMZ, relevantní předpisy MD ČR v oboru pozemních komunikací.
2. Hodnocení kvality betonů s využitím nedestruktivních metod zkoušení.
3. Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek betonů dle postupů v různých ČSN-příklad.
4. Požadavky výrobkových ČSN na měřící a zkušební zařízení.
5. Případové studie a úkoly s tématikou systémové způsobilosti laboratoře.
6. Případové studie a úkoly s tématikou technické způsobilosti laboratoře.
7.–8. Ukázka statistických SW a práce s nimi.
9.–10. Praktické příklady zpracování statistických úloh s využitím specializovaných SW.