Detail předmětu

Aplikovaná fyzika (M)

CB053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Ing. prez. program nC > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 4 kredity

Vlnění, vlnová rovnice, intenzita vlnění, stojaté vlny, základní akustiké veličiny, vnitřní akustika, útlum, doba dozvuku, teplota, termodynamika, vlastnosti systémů,zdroje a šíření tepla, sluneční svit a fotometrie.

Garant předmětu

prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky

Výsledky učení předmětu

Studenti získají kompletní podrobné znalosti z oblasti akustiky. Zvládnou řešení problematiky hluku.
Naučí se základní pojmy a vlastnosti ultrazvuku.
Získájí základní teoretických a praktických znalostí a návyky v oblasti fotometrie a osvětlení.
Rozšíří znalosti ze základního kurzu fyziky také na aplikace.

Prerekvizity

Fyzika z bakalářského studia, matematika

Korekvizity

Aplikovaná matematika: vektory,derivace, jednoduchý a dvojný integrál, homogenní diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metoda je založena na sérii přednášek (hodinová přednáška každý týden) a laboratorních cvičení (dvouhodinové měření každé dva týdny, protokol o měření). Studenti také počítají příklady. Protokoly jsou pravidelně a průběžně kontrolovány učiteli v laboratorních cvičeních.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti se musí aktivně zúčastnit laboratorních experimentů, písemné a ústní zkoušky. Klasifikace studentů se týká praktických a teoretických dovedností. Praktické dovednosti jsou ohodnoceny na základě provedených měření a numerických výpočtů v rámci laboratorních cvičení. Oceňování jejich teoretických znalostí je realizováno během zkoušky, která sestává z písemného testu a ústní zkoušky.

Cíl

Získat znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Akustika a kmity v materiálech
2. Vlnění v materiálech
3. Ultrazvuk
4. Fotometrie
5. Osvětlení
6. Sluneční záření
7. Charakteristika denního světla
8. Vnitřní klima budov
9. Základní charakteristika termická a akustická.
10.Základní charakteristika vlhkostní.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.,2. Základy práce v laboratoři
3.,4. Akustika - měření
5.,6. Vlnění - měření
7.,8. Ultrazvuk - měření
9. Fotometrie, Osvětlení, Termika - měření
10 Písemná a ústní zkouška
Měření je prováděno v laboratořích.