Detail předmětu

Sociální komunikace

Akademický rok 2023/24

BZA002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E zimní semestr 4. ročník

Teorie komunikace, význam komunikace, evoluce v komunikaci, mezilidské a pracovní vztahy, moderní prezentace a komunikace, public relations, individuální a pracovní komunikace, komunikace v řízení, komunikace v managementu, komunikace s veřejností a s médii, moderní styly v komunikaci, základy sociální psychologie, teorie osobnosti, stres, sociální učení, aktivní, pasivní, manipulativní a asertivní komunikace, praktické osvojení prezentačních dovedností, komplexní příprava na prezentaci, individuální a skupinová zpětná vazba, zvýšení efektivity slovního projevu pro odbornou a laickou veřejnost, strukturace obsahu prezentace, vnímání řečníka, křivka pozornosti posluchačů, druhy neverbální komunikace, rétorika, zásady kvalitního veřejného projevu, strukturace řečnického projevu, potlačení trémy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je, aby se student seznámil s aplikovanou psychologií, sociologií a teorií komunikace, a aby se orientoval v základních pojmech souvisejích s lidskou komunikací. Student by měl nabýt většího vhledu do lidské komunikace, především zísat povědomí o všemožných překážkách autentické komunikace (pracovní i partnerské). Tyto znalosti by měl být schopen využít v každodenním životě, zvláště při získávání zaměstnání a na pracovišti.

Znalosti

Student bude znát základy psychologie, sociologie a teorie komunikace v praxi, bude je schopen využít v praktických situacích inženýrské praxe.

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Přínos předmětu Sociální komunikace pro studenta FAST. Význam pro teorii a inženýrskou praxi. Informace o Moodle. Aktivita.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost a její struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Vývoj osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
5. Neverbální komunikace a její druhy. Gestika, mimika, pohledy očí, haptika, proxemika.
6. Učení, sociální učení, jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. Problémy učení v praxi a v životě. Styly sociálního učení.
7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena, přizpůsobovací mechanismy.
8. Asertivita. Efektivní komunikace. Komunikace na úrovni. Příprava na pracovní pohovor.
9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu.
10. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti.
11. Příprava obsahu a formy mluveného projevu. Komunikace mezi lidmi. Čeština v projevech. Prezentační akademický jazyk.
12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. Zvládání prezentační nervozity.
13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné psychologie a sociologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie, psychologie osobnosti, představy o roli manažera ve skupině, informace o praktických možnostech sociální psychologie a metodách psychologického výzkumu v praxi, zkušenost s prezentováním před publikem, znalost základů veřejného projevu.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Přínos předmětu Sociální komunikace pro studenta FAST. Význam pro teorii a inženýrskou praxi. Informace o Moodle. Aktivita. 2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení. 3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí. 4. Osobnost a její struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Vývoj osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti. 5. Neverbální komunikace a její druhy. Gestika, mimika, pohledy očí, haptika, proxemika. 6. Učení, sociální učení, jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. Problémy učení v praxi a v životě. Styly sociálního učení. 7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena, přizpůsobovací mechanismy. 8. Asertivita. Efektivní komunikace. Komunikace na úrovni. Příprava na pracovní pohovor. 9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu. 10. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti. 11. Příprava obsahu a formy mluveného projevu. Komunikace mezi lidmi. Čeština v projevech. Prezentační akademický jazyk. 12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. Zvládání prezentační nervozity. 13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi a osobním životě. Prolegomena k sociální komunikaci. 2. Psychologie osobnosti. Test temperamentu a charakteru. 3. Principy empatie v komunikaci. Sociální stereotypy, efekt prvního dojmu. Skupinová aktivita. 4. Modální orientace osobnosti. Úvod do firemní komunikace. Psychologie přesvědčování. Sebezkušenostní cvičení. 5. Neverbální komunikace, druhy, příklady, ukázky. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka. 6. Neverbální komunikace, druhy, příklady, ukázky. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka. 7. Příprava obsahu a formy mluveného veřejného projevu. Dikce, respirace, fonace a artikulace. 8. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech. Strukturace řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Způsoby zvládání trémy. 9. Příprava motivačního dopisu, životopisu a situace pracovního pohovoru. 10. Ověření získaných znalostí a dovedností testem rétorické sebereflexe a veřejnými projevy (s použitím videotechniky). 11. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba. 12. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba. 13. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba.