Detail předmětu

Sociální komunikace

BZA002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 4. ročník 2 kredity

Teorie komunikace, význam komunikace, evoluce v komunikaci, mezilidské a pracovní vztahy, moderní prezentace a komunikace, public relations, individuální a pracovní komunikace, komunikace v řízení, komunikace v managementu, komunikace s veřejností a s médii, moderní styly v komunikaci, základy sociální psychologie, teorie osobnosti, stres, sociální učení, aktivní, pasivní, manipulativní a asertivní komunikace, praktické osvojení prezentačních dovedností, komplexní příprava na prezentaci, individuální a skupinová zpětná vazba, zvýšení efektivity slovního projevu pro odbornou a laickou veřejnost, strukturace obsahu prezentace, vnímání řečníka, křivka pozornosti posluchačů, druhy neverbální komunikace, rétorika, zásady kvalitního veřejného projevu, strukturace řečnického projevu, potlačení trémy.

Garant předmětu

RNDr. Mgr. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na seznámení studenta s teorií komunikace, základními modely mezilidských vztahů, s formální a neformální stránkou pracovní a sociální komunikace. Cílem předmětu je získat dovednosti optimální mezilidské komunikace a poučit se o komunikačních chybách a typech komunikace. Studenti získají znalosti v oblasti mezilidské komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů. Studenti budou schopni účelně uvažovat o svých verbálních a neverbálních projevech. Studenti si připraví seminární práci na zvolené téma, seznámí se se základy vědeckého zpracování textu. Přednesou veřejný projev (jako přípravu obhajoby bakalářské práce), k němuž dostanou zpětnou vazbu. Naučí se zvládat prezentační nervozitu.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné psychologie a sociologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie, psychologie osobnosti, představy o roli manažera ve skupině, informace o praktických možnostech sociální psychologie a metodách psychologického výzkumu v praxi, zkušenost s prezentováním před publikem, znalost základů veřejného projevu.

Korekvizity

Teorie osobnosti, temperament a charakter, souvislost osobnostního vývoje s komunikací, komunikační styly, styly řízení, efektivita v komunikaci, neverbální komunikace, gesta, mimika, diskuse, vedení porad, řízení týmů, komunikace mezi muži a ženami, partnerská komunikace, firemní komunikace, osobní image, etika, sociologie, zásady správné prezentace, skupina a tým, reklama a manipulace, základy managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem. V rámci cvičení budou studenti spolupracovat ve skupinách a samostatně v rámci sociálně-psychologických aktivit. Každý student si individuálně připraví seminární práci, kterou veřejně přednese před publikem. Zpracuje seminární práci z oblasti obecné nebo aplikované teorie komunikace. Přednášky, základní informace a vice informací nad rámec přednášených témat student nalezne v LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý student musí mít maximální účast na cvičeních (min. 80%). Každý student odevzdá v tištěné podobě seminární práci v rozsahu min. 3 normostran a přednese referát v délce 10 minut před ostatními studenty. Absolvuje také nácvik komunikačních aktivit ve cvičeních.

Cíl

Cílem předmětu je, aby se student seznámil s aplikovanou psychologií, sociologií a teorií komunikace, a aby se orientoval v základních pojmech souvisejích s lidskou komunikací. Student by měl nabýt většího vhledu do lidské komunikace, především zísat povědomí o všemožných překážkách autentické komunikace (pracovní i partnerské). Tyto znalosti by měl být schopen využít v každodenním životě, zvláště při získávání zaměstnání a na pracovišti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do studia společenských věd. Přínos předmětu Sociální komunikace pro studenta FAST. Význam pro teorii a inženýrskou praxi. Informace o Moodle. Aktivita.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost a její struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Vývoj osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
5. Neverbální komunikace a její druhy. Gestika, mimika, pohledy očí, haptika, proxemika.
6. Učení, sociální učení, jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. Problémy učení v praxi a v životě. Styly sociálního učení.
7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena, přizpůsobovací mechanismy.
8. Asertivita. Efektivní komunikace. Komunikace na úrovni. Příprava na pracovní pohovor.
9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu.
10. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti.
11. Příprava obsahu a formy mluveného projevu. Komunikace mezi lidmi. Čeština v projevech. Prezentační akademický jazyk.
12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. Zvládání prezentační nervozity.
13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi a osobním životě. Prolegomena k sociální komunikaci.
2. Psychologie osobnosti. Test temperamentu a charakteru.
3. Principy empatie v komunikaci. Sociální stereotypy, efekt prvního dojmu. Skupinová aktivita.
4. Modální orientace osobnosti. Úvod do firemní komunikace. Psychologie přesvědčování. Sebezkušenostní cvičení.
5. Neverbální komunikace, druhy, příklady, ukázky. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka.
6. Neverbální komunikace, druhy, příklady, ukázky. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka.
7. Příprava obsahu a formy mluveného veřejného projevu. Dikce, respirace, fonace a artikulace.
8. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech. Strukturace řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Způsoby zvládání trémy.
9. Příprava motivačního dopisu, životopisu a situace pracovního pohovoru.
10. Ověření získaných znalostí a dovedností testem rétorické sebereflexe a veřejnými projevy (s použitím videotechniky).
11. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba.
12. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba.
13. Přednes prezentací studentů. Rozbor úspěchů a chyb, zpětná vazba.