Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé I

Akademický rok 2023/24

BYA3 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Mluvnice: přítomný čas prostý, tázací zájmena a příslovce, srovnání přít. času prostého a průběhového, minulý čas, stupňování, podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, užívání neurčitých zájmen, tvary pro vyjádření budoucnosti a jejich použití.
Obecná slovní zásoba: osobní profil, povolání, výměna informací, popis předmětů a osob, tvoření otázek, tvoření slov - předpony a přípony, psaní emailu, pohovor, vyplnění formuláře, vyprávění příběhu, časové výrazy, diskuse, vyjádření pocitů, kultura ve městě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou se schopni dorozumět v běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář. Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.

Znalosti

Studenti získají základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládnou základní gramatická pravidla, budou schopni se dorozumět v běžných životních situacích, napsat formální i osobní dopis, životopis, vyplnit formulář. Výstupní úroveň podle CEFR je A2-.

Prerekvizity

Základní znalosti gramatiky a základní slovní zásoba na úrovni mírně pokročilých.

Jazyk studia

čeština

Kredity

0 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. 1A slovosled v otázkách // běžné slovesné fráze, hláskování, čísla 2. 1B přítomný čas prostý // popis lidí, příd. jm. popisující vlastnosti 3. 1C přítomný čas průběhový // oblečení, předložky pro místa 4. 2A minulý čas prav. a neprav. sloves // dovolená/prázdniny 5. 2B minulý čas průběhový // předložky pro určení času a místa 6. 3A vazba going to // letiště 7. 3B přít. čas průběhový (pro budoucnost) // slovesa + předložky 8. 3C vztažné věty // parafrázování (vysvětlení významu slova) 9. 4A předpřítomný čas // domácí práce 10. 4B předpřítomný a minulý prostý čas // nakupování 11. 5A+5B stupňování příd. jm. // vyjádření času; popis města 12. 4C+5C výrazy something, anything...; kvantifikátory // příd. jm. končící na –ed/-ing; zdraví 13. 6A+6B sloveso will // slovesa opačného významu