Detail předmětu

Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

BY01 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program G > G povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > G povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program G > GI povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program GK > GI povinný letní semestr 3. ročník 2 kredity

K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4 (VYA006 a VYA007), ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knih New English File Elementary, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2004 a New English File Pre-Intermediate, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press 2005. Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost čtení a poslechu a psaní v angličtině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit krátce o daném tématu a reagovat na dotazy.

Garant předmětu

Mgr. Lucie Strnadová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Tato zkouška odpovídá snížené úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti prokáží schopnost ústně i písemně používat základní slovní zásobu v anglickém jazyce v běžných denních situacích.

Prerekvizity

Gramatika a slovní zásoba z učebnic New English File Elementary a Pre-intermediate.

Korekvizity

žádné

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zkouška

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá ze dvou částí: 1) písemné části, která testuje znalost gramatiky a slovní zásoby, čtení, písemné a poslechové dovednosti; a 2) ústní části, která testuje schopnost jednoduché komunikace na určitá témata a odpovídání na otázky. Ústav společenských věd používá pro vyhodnocení výsledků zkoušky interní stupnici klasifikace, která je přizpůsobena typům testů, které jsou k dispozici pro testování jazykových znalostí.

Cíl

Tato zkouška odpovídá úrovni A2+ podle CEFR.

Prověřuje se, zda studenti získali základní slovní zásobu z obecné angličtiny, zvládli základní gramatická pravidla, jsou schopni se dorozumět v běžných životních situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

Pro tento předmět vypisuje Ústav SPV volitelné předměty BYA1, BYA2, BYA3 a BYA4 (VYA006 a VYA007).