Detail předmětu

Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)

BY002 předmět zařazen v 23 studijních plánech

Ing. prez. program nC > S > NPS povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > S > TZB povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > V povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > M povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > K povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > R povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > S > KSS povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > NPS povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > TZB povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > V povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > M povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > K povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > R povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > S > KSS povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > NPS povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > TZB povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > V povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > M povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > K povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > R povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nCA > S > KSS povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. prez. program nC > E povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ing. kombin. program nCK > E povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

K předmětu (zkoušce) se vypisují podpůrné předměty od vstupní úrovně mírně pokročilých až do úrovně středně pokročilé Angličtina pro středně pokročilé 1 a Angličtina pro středně pokročilé 2, ve kterých studenti v rámci semestrální výuky získají požadované znalosti a dovednosti k absolvování zkoušky. Zkouška probíhá ústně, po dvojicích studentů a trvá až 25 minut. Zkouška prověřuje komunikační schopnosti, jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma. Testuje také schopnost poslechu a čtení, stejně tak jako gramatika a slovní zásoba.

Garant předmětu

Bc. Roger Turland

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda student dosáhl úrovně střední pokročilosti B1 (neboli Threshold) podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), která je stanovena institucí Council of Europe.
Student by měl zvládnout:
- obecně porozumět informacím o známých tématech a situacích, např. se kterými se setkává v práci, ve škole, volném čase atd., za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně;
- používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situacích, se kterými se setká během cestování v cizině;
- vytvořit jednoduchý souvislý text v jednoduchém kontextu;
- popsat zážitky a události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit svá stanoviska a tvrzení;
- úspěšně doplnit gramatická cvičení na středně pokročilé úrovni.

Prerekvizity

Vstupní úroveň B1 dle Spol. evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Studenti by měli umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci a budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat. Měli by umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, zvládnout základní podmínkové věty, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování. Měli by umět používat: předpřítomný čas k vyjádření zážitků a také popisovat dlouhodobé a krátkodobé situace ze svého života, používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti v souvislosti s pravidly a chováním, pasivní formy k vyjádření procesů, původů a materiálů, budoucí tvary při předvídání a plánování akcí v budoucnosti a podmínkových vět k vyjádření budoucích situací a obecných teoretických možností.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Za účelem pomoci studentům s přípravou na zkoušku vypisuje Ústav spol. věd semestrální předměty Angličtina pro středně pokročilé 1 a Angličtina pro středně pokročilé 2. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V kurzech probíhá procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci a rozvoj komunikačních a poslechových dovedností a s následnou podporou v e-learningových kurzech v LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z písemné (30 min) a ústní (15-20 min) části. Ústní část může být i kratší, pokud je zřejmé, že zkoušení studenti ještě nedosáhli správné pokročilosti. Zkouška probíhá formou dotazů a odpovědí na všeobecné otázky, diskutování o úkolu s kolegou, samostatném popisu obrázku a zodpovídání otázek týkajících se gramatiky, slovní zásoby a krátkých textů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba úspěšnost 50%.

Cíl

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti magisterského studia dosáhli pokročilosti B1 podle stupnice CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe. Krátký přehled požadavků pro pokročilost B1 je uveden v Anotaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnova přednášek

K absolvování předmětu pro studenty s nižší úrovní angličtiny než B1 vypisuje Ústav společenských věd doporučené volitelné předměty Angličtina pro středně pokročilé 1 a Angličtina pro středně pokročilé 2 se semestrální výukou.
Student se ke zkoušce registruje v intranetu k termínu zkoušky ve zkouškovém období.
Ohledně uznání předmětu viz Doplňující informace v kartě předmětu.