Detail předmětu

Strojní zařízení

BWA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Mechanizace prací, význam, nasazení a využití strojů a strojního zařízení ve výrobě stavebních hmot a materiálů. Seznámení se základními pojmy - výkon, náklady, základní konstrukčními prvky. Dále přehled informací o strojích a zařízeních pro těžbu a úpravu surovin, dopravu horizontální a vertikální, výrobu betonu a maltovin. Tyto základní stroje a strojní zařízení jsou doplněny o stroje a zařízení pro recyklaci a těžbu a úpravu dřeva. Jsou uváděny nejnovější způsoby řízení stavebních strojů. Řeší se vhodnost využití jednotlivých typů strojů a zařízení, případně strojních sestav pro konkrétní činnost. Je také kladen důraz na šetrnost při zacházení ze stroji a strojním vybavením s ohledem na životní prostředí.

Garant předmětu

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Výsledky učení předmětu

Poskytnout studentům ucelený přehled o základních prvcích strojů,jejich používání při přípravě a výrobě stavebních hmot a materiálů. Seznámit studenty se zástupci strojů pro jednotlivé typy činností.Student získá přehled o vhodném strojním vybavení pro těžbu a lomařství,dopravu a zpracování čerstvého betonu a maltovin.Dále bude mít základní znalosti o strojích a zařízeních pro vertikální a horizontální dopravu a manipulaci,strojích a zařízeních na úpravu stavebních materiálů a strojích a zařízeních sloužících k recyklaci.
Poslední oblastí je výroba materiálů na bázi dřeva,kde student získá informace o strojích na těžbu a úpravu dřeva.
Výstupem studia je komplexní přehled o strojích a strojních zařízeních nejvíce využívaných v celé oblasti výroby stavebních hmot a materiálů,jejich balení a skladování.

Prerekvizity

Základní znalosti funkce strojů, technologie těžby,výroby stavebních materiálů.

Korekvizity

Studium souběžných předmětů není požadováno.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit podmínky písemného testu a zpracovat návrh strojní sestavy pro zadanou výrobu stavebních materiálů.

Cíl

Poskytnout studentům ucelený přehled o funkci, principu a používání strojů a zařízení ve výrobě stavebních hmot a materiálů. Popisuje jednotlivé stroje od těžby, dopravy, úpravy hornin, homogenizaci až po dopravu surovin do vlastního závodu. Předmět zahrnuje všechny stroje pro zpracování surovin ve výrobě maltovin, hrubé keramiky, lehkých stavebních hmot, betonového zboží. Je kladen důraz na automatizaci a robotizaci ve výrobě stavebnin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do předmětu,mechanizace práce ve stavebnictví,výpočet výkonu strojů,základní konstrukční prvky strojů.
2. Stroje a zařízení pro přenos a výrobu energií.
3. Stroje a zařízení pro těžbu a lomařství.
4. Stroje a zařízení pro přípravu materiálů k výrobě betonové směsi.
5. Stroje a zařízení pro výrobu,dopravu a zpracování betonové směsi.
6. Stroje a zařízení pro vertikální dopravu a manipulaci.
7. Stroje a zařízení pro horizontální dopravu a manipulaci.
8. Stroje a zařízení pro těžbu a úpravu dřeva využívaného ve výrobě stavebních materiálů.
9. Stroje a zařízení pro skladování a balení stavebních materiálů.
10. Stroje a zařízení pro úpravu a zabudování stavebních materiálů.
11. Vliv na životní prostředí, bezpečnost práce, ergonomie, závěr.