Detail předmětu

Řízení jakosti

BVA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 4. ročník 2 kredity

Pojem „jakost“ a jeho historický vývoj, pojem „jakost“ ve stavebnictví, historický vývoj systémů managementu jakosti („SMJ“). Normy ČSN EN ISO řady 9000 a navazující – přehled. Akreditační a certifikační systém v ČR a EU, odpovědnost za výrobek. Postupy implementace systému managementu jakosti ve stavební firmě. Rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001, uplatňovaných na stavební firmu. Aplikace principů „zaměření na zákazníka“, „procesní přístup“ na stavební firmu. Základní informace o systémech environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, jeho aplikace na stavební firmu. Management jakosti v projektovém řízení podle ČSN EN ISO 10006. Management jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích podle ČSN EN ISO/IEC 17025. SW pro podporu managementu jakosti.

Garant předmětu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Student získá v tomto předmětu základní znalosti a dovednosti pro správu systému managementu kvality ve stavební firmy:
- schopnost orientovat se v řízení dokumentace a prakticky uplatňovat toto řízení ve stavební firmě,
- prakticky řídit záznamy ve stavební firmě,
- schopnost orientovat se v procesním řízení dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 a v základní úrovni toto řízení uplatňovat ve stavební firmě,
- znalosti o provádění interních auditů ve firmě a schopnost je v základní úrovni provádět,
- základní znalosti řízení nápravných a preventivních opatření ve firmě,
- základní informace o uplatňování požadavku "neustálého zlepšování" ve stavební firmě,
- základní informace o procesu certifikace podle ČSN EN ISO 9001.

Prerekvizity

Znalost základů podnikové ekonomiky se zaměřením na organizaci a řízení stavebního podniku a projektového řízení staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test, prověřující získané znalostí z přednášek.

Cíl

Získání vědomostí o vývoji systémů managementu jakosti a o aktuálních normách upravujících jejich budování ve stavebních podnicích. Získání základních informací o systémech environmentálního managementu a managementu jakosti v projektovém řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, pojem „jakost“ v systémech managementu jakosti („SMJ“) a jeho pojetí ve stavebnictví, historie SMJ
2. Normy ČSN EN ISO řady 9000 a navazující – přehled
3. Certifikace dle norem řady ISO 9000, akreditační systém v ČR a EU. Legislativa EU v oblasti odpovědnosti za výrobek.
4. Postupy implementace systémů managementu jakosti ve stavebnictví.
5. Řízení dokumentace jako základní prvek v SMJ.
6. Povinnosti managementu v SMJ dle ČSN EN ISO 9001 ve stavební firmě. Aplikace principů „zaměření na zákazníka“, „procesní přístup“ na stavební firmu.
7. Management zdrojů v SMJ dle ČSN EN ISO 9001.
8. Realizace produktu v SMJ dle ČSN EN ISO 9001 ve stavební firmě.
9. Měření, analýza a zlepšování v SMJ dle ČSN EN ISO 9001.
10. Auditování SMJ podle ČSN EN ISO 19011.
11. Systémy environmentálního managementu ve stavebnictví podle ČSN EN ISO 14001.
12. Management jakosti v projektovém řízení podle ČSN EN ISO 10006.
13. SW pro podporu managementu jakosti.