Detail předmětu

Ekonomika investic

BVA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 4. ročník 6 kreditů

Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Garant předmětu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti a dovednosti týkající se hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebně investičních projektů.Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- vytvořit základní model pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů,
- vyhodnotit ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti, náklady životního cyklu)
- zpracovat a vysvětlit výstupy analýzu ziskovosti,
- zpracovat a vysvětlit výstupy analýzy citlivosti,
- zpracovat a vysvětlit výstupy kvalitativní a kvantitativní analýzy pravděpodobnosti.

Prerekvizity

Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Korekvizity

Tvorba účetních výkazů: Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Výkaz CF.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování zápočtového testu obsahujícího řešení příkladů. Zkouška sestává z písemného testu, písemných odpovědí na otázky a z ústní zkoušky. Pro absolvování ústní zkoušky musí student získat z písemné části zkoušky minimálně 50 bodů ze 100.

Cíl

Cílem předmětu jsou znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí.
2. Teoretické předpoklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic, časová hodnota peněz.
3. Technicko-ekonomická studie investičního projektu – studie proveditelnosti.
4. Specifikace výnosů a nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby.
5. Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady.
6.–7. Tvorba podkladů pro ekonomické hodnocení investičních projektů, stanovení peněžních toků, metody stanovení diskontní sazby.
8.–9. Ekonomická analýza investičních projektů – výpočty ukazatelů NPV, IRR, LCC a jejich interpretace.
10. Rozbor zdrojů a příčin nejistot, inflace.
11. Analýza ziskovosti, kritický bod nákladů.
12.–13. Analýza citlivosti, kvalitativní a kvantitativní analýza rizik.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
2. Výnosy a inflace, výpočet reálného výnosového procenta.
3. Výpočet reálné čisté současné hodnoty.
4. Výpočet nákladů životního cyklu.
5. Rozbor nejistot – analýza ziskovosti.
6. Rozbor nejistot – analýza citlivosti a pravděpodobnosti.
7. Zadání projektu – výroba dřevěných oken.
8. Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru.
9. Pokračování projektu – výkaz zisků a ztrát, výkaz CF.
10. Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace.
11. Pokračování optimalizace zdrojů financování.
12. Zápočtový test.
13. Zápočet.