Detail předmětu

Účetnictví

BVA007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Předmět je zaměřen na základní pravidla vedení hospodářské evidence, jejího smyslu a významu pro potřeby stavebních ekonomů. Studentům jsou vysvětleny zákonné limity, tj. právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb. a platné postupy účtování. Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Garant předmětu

Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti v oblasti vedení účetnictví, pochopí souvislost účetnictví s daňovým systémem a jejich významu a smyslu pro potřeby hospodářské praxe. Získají základní dovednosti v oblasti finančního účetnictví, osvojí si schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Korekvizity

Znalosti cen a ekonomiky podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je prokázat v řešení typických účetních případů hospodářské praxe, schopnost aplikace získaných teoretických poznatků a ekonomického myšlení. Zkouška se sestává z písemné části a ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu. Budou stanoveny limity pro jednotlivé stupně hodnocení. Celkový zisk 100 bodů z písemné zkoušky. Limit pro postup k ústní části zkoušky - 51 bodů.

Cíl

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.
4.–5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.
6.–7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.
8. Zúčtovací vztahy.
9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
10.–11. Náklady a výnosy.
12.–13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Účetní doklady. Úvod do daňové evidence. Vedení peněžního deníku a knih pomocné evidence.
3. Hospodářské procesy v systému účtů. 500/2002 Sb.
4.–5. Dlouhodobý majetek. Pořízení. Odepisování. Vyřazení.
6.–7. Zásoby. A a B evidence zásob. Ocenění zásob. Inventarizace zásob.
8. Finanční účty. Evidence cenin, hotovostní a bezhotovostní platby. Evidence zásob. Pohledávky a závazky.
10.–11. Zúčtovací vztahy. Pohledávky a závazky. Daně a dotace.
12. Evidence výnosů a nákladů. Náklady a výnosy z provozní, finanční a mimořádné činnosti. Daňová uznatelnost nákladů a výnosů. Výdaje a výnosy příštích období. Kurzové rozdíly.
13. Roční účetní závěrka a uzávěrka. Výpočet daně z příjmu právnických osob. Princip kontinuality. Zápočtový test.