Detail předmětu

Účetnictví

Akademický rok 2023/24

BVA007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI / E letní semestr 3. ročník

Předmět je zaměřen na základní pravidla vedení hospodářské evidence, jejího smyslu a významu pro potřeby stavebních ekonomů.
Studentům jsou vysvětleny zákonné limity, tj. právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb. a platné postupy účtování.
Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví.
Finanční účetnictví.
Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů.
Evidence nákladů a výnosů.
Účetní uzávěrka a závěrka.
Práce s účetními výkazy.
Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Znalosti

Znalost základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví.

Osnova

1.–2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.
4.–5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.
6.–7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.
8. Zúčtovací vztahy.
9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
10.–11. Náklady a výnosy.
12.–13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.

3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.

4.–5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.

6.–7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.

8. Zúčtovací vztahy.

9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

10.–11. Náklady a výnosy.

12.–13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Účetní doklady. Úvod do daňové evidence. Vedení peněžního deníku a knih pomocné evidence.

3. Hospodářské procesy v systému účtů. 500/2002 Sb.

4.–5. Dlouhodobý majetek. Pořízení. Odepisování. Vyřazení.

6.–7. Zásoby. A a B evidence zásob. Ocenění zásob. Inventarizace zásob.

8. Finanční účty. Evidence cenin, hotovostní a bezhotovostní platby. Evidence zásob.

9. Zúčtovací vztahy. Pohledávky a závazky. Daně a dotace. 

10.–11. Evidence výnosů a nákladů. Náklady a výnosy z provozní, finanční a mimořádné činnosti. Daňová uznatelnost nákladů a výnosů. Výdaje a výnosy příštích období. Kurzové rozdíly. 

12. Účty kapitálové a dlouhodobé úvěry. Vlastní kapitál. Hospodářský výsledek.

13. Roční účetní závěrka a uzávěrka. Výpočet daně z příjmu právnických osob. Princip kontinuality. Zápočtový test.