Detail předmětu

Informační technologie a systémová analýza

BUA003 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Moderní databázové systémy, jejich architektura a role v informačních systémech. Současné technologie používané při tvorbě informačních systémů, n-vrstvá architektura. Životní cyklus a tvorba informačního systému. Procesní analýza a řízení. Modelovací nástroje systémové analýzy. Informační technologie ve stavebnictví. Podpora informačních technologií na jednotlivých úrovních řízení. Ekonomika budování IS.

Garant předmětu

doc. RNDr. Jiří Macur, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Výsledky učení předmětu

Studenti získají způsobilost pro provádění základní analýzy v oblasti datového modelování s využitím standardních diagramů a metod. Dále získají základní dovednosti pro provádění procesní analýzy a pochopí obsah a význam procesního řízení podniku. Po absolvování kurzu budou schopni týmové práce při analýze požadavků a ve všech fázích návrhu a implementace informačního systému podniku. Absolventi se budou orientovat v moderních databázových technologiích, které se v současnosti používají na všech stupních řízení. Absolventi získají schopnost nadstandardního využití datových skladů a multikriteriálního posouzení informačního systému z hlediska technologie, ceny a efektivity.

Prerekvizity

Základní programové nástroje pro řízení a zpracování dat, základy podnikové ekonomiky, základy řízení projektů, metody navrhování relačních datových modelů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve cvičeních – 20 %. Samostatný projekt analýzy a návrhu jednoduchého informačního systému – 30 %. Test teoretických znalostí v oblasti datové a procesní analýzy a technologií informačních systémů – 50 %.

Cíl

Získat celkovou orientaci v oblasti informačních technologií a možnostech jejich využití při řízení podniku. Seznámit se se základními nástroji systémové analýzy. Získat dovednosti a schopnost modelování reality při výstavbě informačního systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Datová analýza, E-R diagram, datová normalizace.
2. Relační kalkul, použití SQL jazyka, nonSQL systémy.
3. Pokročilé databázové techniky, indexy, databázové transakce, ACID pravidla.
4. Uložené procedury a funkce v databázových systémech, jazyk T-SQL.
5. Databázové spouště, omezení, implementace Business Rules.
6. Vlastnosti nejrozšířenějších databázových produktů: Oracle, MS SQL, MySQL.
7. Základní implementační techniky informačního systému.
8. N-vrstvá architektura, middleware, internetová řešení, technologie DOTNET, ASP, PHP, Node.
9. Procesní analýza, diagramy UML, BPMN, Data Flow a stavový diagram.
10. Životní cyklus systému, používané techniky vývoje a provozování.
11. Aplikační řízení přístupu, bezpečnost, rizika.
12. Podnikové systémy CRM, CMS, ERP. Standardizované implementace SAP, MS Dynamics, Oracle.
13. Příklad analýzy jednoduchého informačního systému.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Datové modelování - doplnění znalostí, databázový systém MS Access.
2. Dotazovací jazyk SQL, příkaz SELECT
3. Kontingenční tabulka v prostředí tabulkového kalkulátoru.
4. Pokročilé metody pro získávání informací z relačních množin - vnitřní a vnější spojení.
5. Metody pro relační operace v prostředí MS Excel.
6. Prvky pro manipulaci s daty v jazyce SQL, podmnožiny DDL, DML.
7. Pokročilé metody pro transakční zpracování.
8. Rozšířené nástroje pro procesní analýzu, návrh diagramu BPMN.
9. Stavový diagram a jeho implementace v datovém návrhu.
10. Data Flow diagram, příklady implementace.
11.-12. Individuální projekt jednoduchého informačního systému v prostředí MS Access.
13. Testování znalostí a obhajoba návrhu IS.