Detail předmětu

Technická zařízení budov (M)

BTA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zdroje vody a vnitřní vodovody. Příprava teplé užitkové vody. Domovní plynovod. Mikroklima v budovách. Typy otopných soustav. Tepelné ztráty budovy. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Kotelny. Větrání a klimatizace budov.

Garant předmětu

Ing. Helena Wierzbická, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základy problematiky návrhu technických zařízení budov. V rámci předmětu si studenti objasní vazby mezi konstrukčním systém objektu a systémy technických zařízení budov. Dále se studenti seznámí se zásadami pro návrh rozvodů vody, kanalizace a plynoinstalací. Student získá základy návrhu zdrojů tepla a tvorby vnitřního mikroklimatu.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy sdílení tepla.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a problémů. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro absolvování předmětu je docházka dle požadavků studijního a zkušebního řád VUT. Další podmínkou je vypracování zadaných příkladů a výkresů.

Cíl

Systémy technických zařízení budov. Tvorba vnitřního prostředí budov. Přehled systémů. Návrh, provoz, energetické a ekonomické faktory tvorby vnitřního prostředí budov systémy TZB.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do předmětu TZB.
2. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
3. Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
4. Hospodaření s dešťovými vodami. Zásobování budov vodou.
5. Vnitřní vodovody a jejich návrh. Příprava a rozvod teplé užitkové vody.
6. Domovní plynovod.
7. Problematika tvorby mikroklimatu budov systémy vytápění a vzduchotechniky.
8. Výpočet tepelného výkonu.
9. Přehled otopných soustav, výběr, návrh.
10. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla.
11. Stanovení typu a velikosti otopných ploch.
12. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání.
13. Obnovitelené zdroje v systémech TZB.

Cvičení

1 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Návrh hygienických místností, výkres situace
Návrh domovní kanalizace
Návrh rozvodů vody, příprava teplé vody.
Výpočet tepelného výkonu
Návrh otopných ploch a rozvodů tepla
Návrh zdroje tepla
Vnitřní plynovod