Detail předmětu

Technická zařízení budov (E)

BTA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Úvod do předmětu TZB, zásady navrhování zdravotně technických zařízení. Vnitřní kanalizace. Zásobování budov vodou a zdroje vody, vnitřní vodovody. Příprava a rozvod teplé vody. Zásobování požární vodou. Domovní plynovod. Elektroinstalace. Problematika tvorby mikroklimatu budov. Typy otopných soustav.Tepelné ztráty budovy a bilance tepla. Otopná tělesa. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání. Strojovny ústředního vytápění. Hydraulika otopných soustav.

Garant předmětu

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o zdravotně technických instalacích, plynovodních instalacích, elektrotechnických zařízeních a vytápění budov. Porozumí základním výpočtům pro navrhování uvedených instalací. Dále se studenti budou schopni orientovat v relevatních technických výkresech. Studenti budou schopni využít těchto znalostí při komplexních ekonomických analýzách a výpočtech.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základy hydromechaniky, základy vodárenství a stokování, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu, základy sdílení tepla.

Korekvizity

Znalosti základů matematiky, fyziky a ekonomiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad základních principů, návrhových metod a řešení standardních případů. Ve cvičení studenti provádí praktické výpočty a návrhy pro individuálně zadanou budovu.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení. Odevzdání vypracovaného projektu bytového domu ze cvičení v zápočtovém týdnu. Splnění písemné zkoušky na vyhovující známku.

Cíl

Základní přehled zdravotně technických instalací. Základy elektrotechniky. Základy vytápění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do předmětu TZB. Zásady navrhování zdravotně technických zařízení.
2. Druhy odpadních vod a navrhování vnitřní kanalizace.
3. Zásobování budov vodou a zdroje vody. Vnitřní vodovody a jejich návrh.
4. Příprava a rozvod teplé vody. Zásobování požární vodou.
5. Vlastnosti topných plynů. Domovní plynovod.
6. Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody, umělé osvětlení.
7. Elektrické přípojky,hromosvody.
8. Problematika tvorby mikroklimatu budov, přehled otopných soustav, výběr, návrh.
9. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla.
10. Stanovení typu a velikosti otopných ploch.
11. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání.
12. Zařízení strojoven ústředního vytápění.
13. Dimenzování soustav ústředního vytápění.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání. Situace. Kanalizace – půdorys typického podlaží, rozvinutý řez připojovacích a odpadních potrubí.
2. Kanalizace – půdorys suterénu, dimenzování potrubí.
3. Vodovod – půdorys typického podlaží a suterénu.
4. Vodovod – dimenzování potrubí. Domovní plynovod – půdorys typického podlaží.
5. Domovní plynovod – půdorys suterénu, axonometrie, dimenzování potrubí.
6. Půdorys elektrické světelné instalace a elektrické přípojky.
7. Půdorys elektrické zásuvkové instalace.
8. Tepelné ztráty budovy a bilance tepla.
9. Přehled otopných soustav, výběr, návrh.
10. Stanovení typu a velikosti otopných ploch.
11. Zdroje tepla a jejich dispoziční uspořádání.
12. Zařízení strojoven ústředního vytápění.
13. Odevzdání projektu, zápočet.