Detail předmětu

Přehrady a vodní elektrárny

BRA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spV povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Základní informace z oblastí navrhování přehrad a využití vodní energie. Předmět navazuje na Hydrotechnické stavby a Hyrotechnické stavby I. Podrobné informace z přehradního stavitelství, potřebné podklady pro návrh přehrad, zatížení přehrad, návrh příčných profilů a funkčních objektů přehrad, dispoziční řešení funkčních objektů , zakládání a provádění, měření na přehradách, technicko-bezpečnostní dohled, Využití energie vodních toků, možnosti a zásady jejího využívání, typy hydroenergetických děl a jejich vodohospodářské řešení, objekty jednotlivých typů vodních elektráren, konstrukční uspořádání turbin, řešení jednotlivých částí vodních elektráren, návrh špičkové a malé vodní elektrárny.

Garant předmětu

prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Znalost v oboru přehradního inženýrství a hydroenergetiky. Zpracování zjednodušených návrhů přehrady a vodní elektrárny.
Studenti budou schopni zprvu pod dohledem, posléze i samostatně řešit problematiku související s navrhováním a prováděním přehrad a objektů nutných pro využití vodní energie.

Prerekvizity

Základy z hydrauliky, hydrologie,hydrotechnických staveb, hydrotechnických staveb I, zakládání staveb, mechaniky zemin, geologie, provádění staveb, mechaniky, statiky, pružnosti a pevnosti, základy z navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Korekvizity

mechanika zemin - hydraulika - hydrologie - zakládání staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

100% docházka, výjimečně 2 cvičení omluvená absence, u zkoušky požadavek zápočtu, pro kladné hodnocení u zkoušky alsepoň dílčí znalost ve všech položených otázkách (2 přehrady, 1 hydroenergetika)

Cíl

Studiem předmětu získají studenti základní informace, znalosti a dovednosti, které jim umožní samostatně řešit problematiku související s navrhováním a prováděním přehrad a objektů nutných pro využití vodní energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 12 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vývoj a historie přehradního hostavitelství, dělení přehrad podle konstrukčních materiálů a podle statického přenostu zatížení do podloží. Podklady nezbytné pro návrh přehrad, návrh příčného profilů přehrad.
2.–3. Funkční objekty přehrad, dispoziční řešení funkčních objektů, hydraulický návrh jednotlivých typů funkčních objektů.
4.–5. Návrh jednotlivých konstrukčních prvků příčných profilů jednotlivých typů přehrad ( opevnění a ochrana vzdušního a návodního líce, drénážní systém, filtry, koruna hráze, těsnění přehrad, napojení těsnění na podloží).
6.–7. Zakládání a provádění přehrad, měření na přehradách, technicko-bezpečnostní dohled.
8. Využití energie vodních toků, možnosti a zásady jejího využívání.
9. Typy hydroenergetických děl a jejich vodohospodářské řešení, funkční objekty jednotlivých typů vodních elektráren, návrh konstrukčního uspořádání těchto objektů.
10.–11. Členění VE, konstrukční uspořádání turbin a jejich příslušenství a řešení jednotlivých částí vodních elektráren.
12. Návrh špičkové a malé vodní elektrárny, strojovny a příslušenství VE.

Cvičení

2 hod./týden, 12 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Návrh průtočné MVE (hydraulické a hydroenergetické výpočty).
3. Návrh technologického zařízení MVE.
4.–5. Situace a řez MVE.
6. Umístění osy sypané hráze v situaci, řez údolím v ose hráze.
7.–8. Návrh vzorového příčného profilu hráze s vykreslením hráze do situace.
9. Umístění funkčních objektů do situace.
10. Spodní výpusti – návrh a výpočty.
11.–12. Bezpečnostní přeliv – návrh a výpočty. Zápočet.