Detail předmětu

Projektová příprava vodohospodářských staveb

Akademický rok 2023/24

BR54 předmět není zařazen v žádném programu fakulty

Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby (zadání stavby a projekt stavby).
Samostatné vypracováním formálních dokumentů (žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a specifických dokumentů (manipulační a provozní řád, povodňový plán).
Proces projednávání projektové dokumentace (gaming simulation)
Česká komora architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Smluvní vztahy a oceňování projektových a inženýrských prací (Obchodní a občanský zákoník, Honorářový řád), Stavební zákon 50/1976 Sb. ve znění zákona 83/1998 Sb. a prováděcí předpisy k němu, soubor zákonů o životním prostředí, dodavatelské systémy ve výstavbě v ČR, zákon 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, stavební deník,
projednávání projektové dokumentace, podnikání autorizovaných osob,
soustava norem ve Vodním hospodářsví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s doplňkovými činnostmi doprovázejícími projektovou činnost ve výstavbě. Jde o související normy, legislativu, ekonomické a správní činnosti při projektování a v investiční výstavbě vůbec. Probrány jsou některé speciální druhy vodohospodářské dokumentace.

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
- Projektová příprava staveb se zvláštním zřetelem na vodohospodářské stavby,
- samostatné vypracováním formálních dokumentů,
- proces projednávání projektové dokumentace.

Osnova

1. Smluvní vztahy - uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace)
2. Oceňování projektových a inženýrských prací
3. Praktické aplikace Stavebního zákona
4. - 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR
6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob
7. Stavební deník - obsah zápisů, forma vedení
8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související
9. Vypracování projektové dokumentace - stupeň, rozsah, obsah
10.Projednávání projektové dokumentace
11.Podnikání autorizovaných osob
12.Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství
13.Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Prerekvizity

Vodní hospodářství a vodní stavby. Ekonomie a Ekonomika podniku.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Smluvní vztahy - uzavírání smluv (účastníci, podklady, termíny, kontrola, penalizace) 2. Oceňování projektových a inženýrských prací 3. Praktické aplikace Stavebního zákona 4. - 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, jejich realizace v ČR 6. Autorizační zkoušky dle zákona 360/1992 Sb., práva a povinnosti autorizovaných osob 7. Stavební deník - obsah zápisů, forma vedení 8. Projednávání staveb s ohledem na zákon 244/1992 Sb. i zákony a předpisy související 9. Vypracování projektové dokumentace - stupeň, rozsah, obsah 10.Projednávání projektové dokumentace 11.Podnikání autorizovaných osob 12.Uplatňování a používání norem Vodního hospodářství 13.Kompletace in dividuálně zadané práce, test, zápočet.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ - inženýring projektu 2. STAVEBNÍ ZÁKON - prováděcí předpisy, administrace schvalovacího procesu 3. OCEŇOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ - kategorizace staveb, honorářový řád, stanovení ceny, fakturace 4. SMLUVNÍ VZTAHY - zpracování smlouvy o dílo, mandátní smlouvy a smlouvy pracovní 5. VODNÍ ZÁKON - ustanovení související s případovým projektem 6. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - ustanovení související s případovým projektem 7. DODAVATELSKÉ SYSTÉMY VE VÝSTAVBĚ - dodavatelské schema pro případový projekt 8. SPRÁVA POVODÍ - PRAKTICKÉ POZNATKY PREZENTOVANÉ PRACOVNÍKEM PODNIKU POVODÍ 9. STAVEBNÍ DENÍK A PROJEDNÁVÁNÍ DOKUMENTACE, SOUSTAVA NOREM VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - vzorový deník, související normy 10. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁDY, POVODŇOVÉ PLÁNY, DISPEČINK - vypracování manipulačního řádu 11. ZÁKON O AUTORIZACI - žádost o autorizaci a související podklady 12. SPECIÁLNÍ PROJEKTY A STUDIE