Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (M)

BOA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Základní typy dřevěných konstrukcí (DK), perspektivy rozvoje, standardy pro navrhování DK. Příklady realizovaných DK. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. Prostorová skladba DK. Zásady vytváření výpočtových modelů DK. Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování. Mezní stavy dřevěných konstrukcí. Spoje DK. Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky. Zásady teoretického řešení a hlavní konstrukční detaily. Zabezpečení prostorové stability DK. Dřevostavby. Problematika odolnosti DK při požáru. Výroba a montáž DK. Ochrana a údržba DK.

Garant předmětu

doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Studenti získají potřebné informace a znalosti o používaných materiálech pro dřevěné konstrukce.
Studenti získají požadované znalosti k návrhu prvků dřevěných konstrukcí včetně praktického procvičení na příkladech.
Studenti získají potřebné znalosti k návrhu spojů a přípojů prvků dřevěných konstrukcí včetně praktického procvičení na příkladech.
Studenti se seznámí s uspořádáním nosných konstrukcí pozemních staveb ze dřeva.
Studenti získají praktické znalosti dovednosti pro návrh konstrukčních prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva a jejich konstrukčních detailů.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost a plasticita, průřezové charakteristiky, zásady navrhování konstrukcí, zatížení stavebních konstrukcí, materiály pro konstrukce.

Korekvizity

Problematika standardů pro navrhováno konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení, samostudia a konzultací. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu ze cvičení: docházka do výuky, vypracování zadaných numerických příkladů dimenzování nosných prvků a detailů a úspěšné prokázání zvládnutí dané problematiky.
Pro absolvování zkoušky: zápočet ze cvičení, úspěšné prokázání požadovaných znalostí při zkoušce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–2. Základní typy dřevěných konstrukcí, standardy pro navrhování, příklady realizací dřevěných konstrukcí. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
3.–4. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, rovinné soustavy, prostorové systémy. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí.
5.–6. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
7.–8. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí.
9.–10. Plnostěnné a příhradové nosníky, rámy a oblouky.
11.–12. Dřevostavby. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí.
13. Protipožární odolnost.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
2. Návrh tažených prutů.
3. Návrh tlačených prutů celistvého průřezu.
4. Návrh tlačených členěných prutů, přípoje prutů.
5. Návrh ohýbaných nosníků. Stabilita ohýbaných nosníků.
6. Návrh spojů prvků dřevěných konstrukcí.
7. Návrh nosníků z lepeného lamelového dřeva.