Detail předmětu

Kovové a dřevěné konstrukce

BOA014 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Historie kovových a dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Základní typy konstrukcí z oceli a dřeva. Výhody a nevýhody kovových a dřevěných konstrukcí z technicko-ekonomického hlediska v návaznosti na fyzickou a morální životnost konstrukcí a návratnost materiálu. Vlastnosti oceli a dřeva. Konstrukční řešení nosného systému. Ekonomika kovových a dřevěných konstrukcí. Konstrukce průmyslových hal. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou. Speciální kovové konstrukce. Dřevěné konstrukce.

Garant předmětu

doc. Ing. Milan Šmak, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Studenti získají potřebné informace a znalosti o materiálech pro kovové a dřevěné konstrukce.
Studenti získají požadované znalosti k návrhu prvků dřevěných konstrukcí včetně praktického procvičení na příkladech.
Studenti získají potřebné znalosti k návrhu spojů a přípojů včetně praktického procvičení na příkladech.
Studenti se seznámí s uspořádáním nosných konstrukcí z oceli a dřeva.
Studenti získají praktické znalosti a dovednosti pro návrh konstrukčních prvků z oceli a dřeva a jejich detailů.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost a plasticita, průřezové charakteristiky, zásady navrhování konstrukcí, zatížení stavebních konstrukcí, materiály pro konstrukce.

Korekvizity

Problematika standardů pro navrhování konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad, individuální procvičování problematiky (individuální číselné příklady), konzultace. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu ze cvičení: docházka do výuky, vypracování zadaných numerických příkladů dimenzování nosných prvků a detailů, vypracování individuálního projektu a úspěšné prokázání zvládnutí dané problematiky.
Pro absolvování zkoušky: zápočet ze cvičení, úspěšné prokázání požadovaných znalostí při zkoušce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace nosných konstrukcí. Materiál a sortiment konstrukčních prvků ocelových konstrukcí.
2. Jednolodní ocelové haly (dispoziční uspořádání halových objektů, střešní plášť, vaznice, střešní vazníky, jeřábová dráha, sloupy, patka a kotvení, prostorová tuhost).
3. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou (kriteria návrhu, zatížení, části ocelové kostry a jejich spojení, prostorová tuhost).
4. Prostorové prutové konstrukce.
5. Kovové mosty a lávky (části konstrukce, ložiska a uzávěry, montáž mostů a lávek).
6. Speciální kovové konstrukce (nádrže, zásobníky, sila, potrubí velkých průměrů, věže a stožáry, konstrukce technologických zařízení).
7. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích (mechanické vlastnosti dřeva, základní návrhové charakteristiky, podmínky působení konstrukce).
8. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
9. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
10. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí.
11. Plnostěnné a příhradové dřevěné nosníky, rámy a oblouky
12. Prostorové dřevěné konstrukce.
13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Vlastnosti materiálů.
2. Návrh tažených prutů.
3. Návrh tlačených prutů. Stabilita prutů.
4. Návrh ohýbaných nosníků.
5. Stabilita ohýbaných nosníků.
6. Spoje ocelových prutů.
7. Spoje dřevěných prutů.