Detail předmětu

Železniční stavby 1

Akademický rok 2022/23

BNA002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-SI letní semestr 1. ročník

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, rozchod koleje, vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů, směrové poměry, sklonové poměry, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, rozdělení napětí, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou geometrických parametrů koleje, projektování železničních tratí a členěním a stavbou železničního spodku a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku geometrických parametrů koleje, projektování železničních tratí a členění a stavbu železničního spodku.

Osnova

1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje
3. Směrové poměry. Přechodnice.
4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti.
5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv.
6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu.
7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
8. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
9. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace.
10. Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
11. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.

Prerekvizity

Geodézie ve stavebnictví, souřadnicové systémy v ČR, geodetické výpočty, úhlová a délková měření, výškové systémy a výšková měření, vytyčování staveb, přehled o mapových dílech v ČR
Mechanika zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely, smyková pevnost zemin, napětí v zemině.
Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky.
Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255339

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje
3. Směrové poměry. Přechodnice.
4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti.
5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv.
6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu.
7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
8. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
9. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace.
10. Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
11. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
2. Převýšení koleje, zadání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati
3. Směrový oblouk, vzestupnice, návrh délky přechodnice.
4. Přechodnice, klotoida, kubická parabola, výpočet vytyčovacích parametrů oblouku s krajními přechodnicemi
5. Inflexní motiv, složený oblouk, mezilehlá přechodnice
6. Návrh souběžné koleje, změny osových vzdáleností kolejí.
7. Geometrické parametry koleje pro jednotky s naklápěcími skříněmi
8. Sklonové poměry
9. Vypracování výkresů
10. Konzultace
11. Odevzdání projektu studie železniční trati, zápočet.