Detail předmětu

Projekt – Betonové konstrukce a TZB

BLA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Komplexní zpracování návrhu části technického zařízení vybraného typu budovy. Zjednodušení komplexní železobetonové konstrukce na jednotlivé prvky. Nalezení nejvíce namáhaných průřezů od zadaného zatížení. Návrh a posouzení výztuže účinné pro vyšetřovaný typ namáhaní. Zpracování odpovídající technické a výkresové dokumentace pro individuální zadaní.

Garant předmětu

prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

V oboru technického zařízení budov student získá tyto znalosti a dovednosti:
Komplexně zpracovat návrh části technického zařízení vybraného typu budovy.
V oboru betonových konstrukcí student získá tyto znalosti a dovednosti:
Zjednodušit komplexní železobetonovou konstrukci na jednotlivé nosné konstrukční prvky.
Zvolit vhodné statické schéma odpovídající uvažované zjednodušené železobetonové konstrukce.
Ve zvoleném schématu nalézt nejvíce namáhané průřezy a nadimenzovat v nich výztuž účinnou pro vyšetřovaný typ namáhaní. Zpracovat odpovídající výkresovou dokumentaci.

Prerekvizity

základy navrhování technického zařízení budov, základy navrhování betonových a zděných konstrukcí.

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou cvičení. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet získá student na základě vypracování obou specializací projektu. Hodnocena bude kvalita a rozsah zpracování daných komplexních částí projektů specializací a přístup studenta k řešení problematiky během semestru. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná a povinná.

Cíl

Na základě získaných znalostí komplexně zpracovat návrh části technického zařízení vybraného typu budovy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–6. Vypracování vybrané části projektu technického zařízení budovy.
7.-12. Vypracování vybrané části projektu z oboru betonových konstrukcí.
13. Závěrečná korekce projektu.