Detail předmětu

Betonové konstrukce (E)

BLA016 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Monolitické skeletové konstrukce. Základové konstrukce – patky, pásy, rošty a desky. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně. Roštové a kazetové stropy. Stěnové nosníky. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců. Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi. Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu. Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Garant předmětu

Ing. Jiří Strnad, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství.
Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí.
Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce.
Znalost navrhovat jednodušší základové konstrukce.
Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná a povinná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Monolitické skeletové konstrukce – zatížení a statické řešení.
2. Monolitické skeletové konstrukce – zásady pro jejich vyztužování.
3. Základové konstrukce – patky, pásy.
4. Základové konstrukce – rošty a desky.
5. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě.
6. Desky působící ve dvou směrech – lokálně podepřené.
7. Roštové a kazetové stropy.
8. Stěnové nosníky.
9. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.
10. Železobetonové zásobníky. Opěrné zdi.
11. Předpjaté konstrukce – podstata, materiály, rozdělení, způsoby vnesení předpětí do betonu.
12. Navrhování konstrukcí z vodostavebního betonu – nádrže, vodojemy a kanály.
13. Zásady navrhování zděných konstrukcí. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám.
2. Výpočet statických veličin na rámu.
3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení.
4. Dimenzování příčle na ohyb.
5. Dimenzování příčle na smyk (třmínky, popř. i ohyby).
6. Rozdělení materiálu příčle. Korekce.
7. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
8. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem.
9. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce.
10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže.
11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže.
12. Závěrečná korekce.
13. Odevzdání projektu. Zápočet.