Detail předmětu

Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích

BJB022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinně volitelný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Volitelný předmět je podpůrným předmětem pro zpracování bakalářské seminární práce. Posluchač si volí podle tématu zadání práce jeden ze dvou základních předmětů s technologickým nebo aplikačním zaměřením. Předmět seznamuje posluchače s možnostmi užití stavebních materiálů v konstrukcích. Požadavky na materiály pro konstrukce. Informace o různých druzích materiálů a výrobků (beton, malty, keramika, plasty, dřevo, kovy apod.), seznámení s jejich charakteristickými vlastnostmi, výhodami a nevýhodami pro konkrétní použití. Posuzování vlastností stavebních materiálů, jejich zkoušení, sledování trvanlivost a odolnosti vůči působení agresivních vlivů. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů, primární a sekundární druhy ochrany. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích - stavebně technické průzkumy konstrukcí, možnosti sanace konstrukcí. Přednášková část je doprovázena cvičením, které má laboratorní i výpočtový charakter.

Garant předmětu

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude znát:
surovinové zdroje pro výrobu stavebních materiálů,
základní vlastnosti běžně užívaných stavebních materiálů,
metody zkoušení materiálů,
metody zvyšování trvanlivosti materiálů.
Bude schopen posoudit vhodnost použití materiálů do různých typů konstrukcí.

Prerekvizity

Vlastnosti a metody zkoušení maltovin, základní znalosti stavebních konstrukčních systémů, a vhodnosti jednotlivých materiálů pro stavební konstrukce.

Korekvizity

Technologie betonu, kompozitní materiály.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci cvičení studenti plní individuální laboratorní i teoretické úlohy. Přednášky jsou formou prezentace doplněny četným grafickým materiálem. Součástí předmětu je i exkurze.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení je povinná. V rámci cvičení studenti zpracovávají protokoly, část protokolů v pracovních skupinách, část individuálně. Další z podmínek udělení zápočtu je úspěšné zpracování zápočtového testu (min. počet úspěšných odpovědí 65%). Řádně omluvené cvičení může být nahrazeno v individuálně stanoveném termínu. Zkouška probíhá ústně a je hodnocena v souladu se stupnicí ECTS.

Cíl

Absolvent získá přehled o optimálním využití nejčastěji využívaných materiálů ve stavebních konstrukcích, s cílem navrhovat a používat konstrukce při co nejvýhodnějším poměru ceny a její trvanlivosti, se zohledněním provozních i estetických vlastností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
2. Požadavky na materiály pro konstrukce podle různých hledisek.
3. Základní vlastnosti betonu, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
4. Složky betonu, výroba, ukládání, zkoušení.
5. Základní vlastnosti keramiky, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
6. Suroviny pro výrobu keramiky, výroba, zkoušení.
7. Základní vlastnosti plastů, dřeva a kovů, výhody a nevýhody pro konkrétní použití.
8. Metody zkoušení plastů, dřeva a kovů.
9. Metody ověřování trvanlivosti stavebních materiálů.
10. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti materiálů.
11. Hodnocení materiálů zabudovaných v konstrukcích – diagnostika staveb.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zkoušení základních fyzikálně-mechanických vlastností cementu.
2. Aplikace spékaného kameniva do matrice malt odolných vůči vyšším teplotám.
3. Vliv lehčiv na vlastnosti keramických hmot.
4. Vliv druhu a množství vláknové výztuže při teplotním namáhání na základní vlastnosti cementových kompozitů.
5. Zkoušení vlastností vypálených keramických střepů.
6. Zkoušení vlastností správkových hmot.
7. Návrh betonů se specifickými vlastnostmi.
8. Zkoušení vlastností kompozitních materiálů s vláknovou výztuží.
9. Exkurze do závodu zabývající se výrobou stavebních hmot nebo dílců.
10. Teoretické cvičení na téma trvanlivost stavebních materiálů.
11. Zápočtový test, udělení zápočtu.