Detail předmětu

Speciální keramika

BJA019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Cílem studia předmětu je získání hlubších znalostí v oblasti stavební keramiky, která je charakterizována širokou škálou různých druhů žárovzdorných materiálů, cihlářských výrobků a výrobků speciální keramiky. Součástí výuky předmětu je také získání základních znalostí v oblasti cihlářské výroby. V oblasti žárovzdorných materiálů se náplň předmětu zabývá sortimentem nejpoužívanějších žárovzdornin alumosilikátových vyráběných za použití přírodních i syntetických surovin, magnezitovými a dolomitovými výrobky, vysoce křemičitými a vysoce hlinitými materiály, zirkoničitými materiály, materiály s obsahem uhlíku, hmotami s vysokou žárovzdorností a výrobky z čistých oxidů. Významná pozornost je věnována také netvarovanýcm žárovzdorninám a žárobetonům na bázi portlandského i hlinitanového cementu. Dále se student seznámí s výrobou a vlastnostmi keramických obkladových prvků (obkládačky, dlaždice), zdravotnické keramiky, kameniny a porcelánu. Přednášky jsou provázeny laboratorním cvičením.

Garant předmětu

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Technologie výroby konkrétních výrobků stavební keramiky.
Vlastnosti konkrétních výrobků stavební keramiky.
Zkoušení konkrétních výrobků stavební keramiky.
Správné užití výrobků stavební keramiky.
Cihlářská technologie.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování předmětu je naprosto nezbytné absolvovat předmět Keramika a Keramika - laboratoře. Náplň předmětu Speciální keramika je nadstavbou těchto předmětů a předpokládá základní znalost obecných zákonitostí tvorby keramického střepu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou studentům předkládány formou přednášky. Cvičení obsahují jak část zaměřenou na laboratorní experimenty, tak část výpočtovou. Studenti pracují v rámci laboratorních (výpočtových) úloh v týmech a následně prezentují dosažené výsledky formou protokolů.


Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání protokolů a docházka u cvičení. Vykonání zkoušky, která sestává z písemné a ústní části. Celkový maximální počet bodů získaný na zkoušce je 100. Pro úspěšné vykonání písemné části je třeba získat 25 bodů (maximálně 50).

Cíl

Specifika cihlářské výroby - konkrétní postup a variety cihlářské výroby, seznámení s vlastnostmi a sortimentem cihlářských výrobků, použití cihlářských výrobků. Vztah mezi pórovitostí cihlářského střepu a výslednými užitnými vlastnostmi střepu.
Konkrétní způsoby technologie výroby a vlastnosti keramických obkladových prvků, kameniny, zdravotnické keramiky, porcelánu, glazování keramiky. Orientace v základních zkouškách žárovzdornin, jejich vlastnosti a způsob výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Cihlářské výrobky, jejich užití a vlastnosti. Cihlářské suroviny, požadavky na jejich vlastnosti.
2. Příprava suroviny, úpravárenské linky, homogenizace. Vytváření v cihlářství, reologie těsta, šnekový lis.
3. Sušení a výpal v cihlářství.Vlastnosti vypáleného cihlářského střepu v závislosti na jeho pórovitosti.
4. Keramické obkladové prvky.
5. Kamenina.
6. Porcelán. Zdravotnická keramika.
7. Engoby a glazury.
8. žárovzdorniny a jejich vybrané základní vlastnosti. Zkoušení žáromateriálů.
9. Tvarové žárovzdorné materiály - Kyselé – šamot, dinas, zásadité žáruvzdorné výrobky.
10. Netvarové žárovzdorné materiály. Žárobetony na bázi portlandského a hlinitanového cementu.
11. Speciální žárovzdorniny. Siliciumkarbidové výrobky, tuhové a uhlíkové výrobky. Žárovzdorniny z čistých oxidů.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod.
2. Vliv vápence na smrštění výpalem keramického střepu – příprava zkušebních vzorků.
3. Vliv vápence na smrštění výpalem keramického střepu – vlastnosti vzorků po výpalu.
4. Posouzení vlivu živce jako taviva – příprava zkušebních vzorků.
5. posouzení vlivu živce jako taviva – vlastnosti vzorků po výpalu.
6. výpočet složení glazury podle Segerova vzorce.
7. Odborná exkurze.
8. Žárobeton – výpočet receptury, příprava zkušebních vzorků.
9. Žárobeton – vlastnosti vzorků po výpalu
10. Ověření chování glazury na keramickém střepu.
11. Zápočet.