Detail předmětu

Speciální izolace

BJA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný letní semestr 4. ročník 3 kredity

Náplň navazuje na předcházející problematiku stavebních izolací a vytváří tak pro zájemce prohloubení poznatků ve studované problematice. V rámci kurzu budou předloženy speciální poznatky v oblasti tepelně izolačních materiálů se zamřením na jednotlivé výrobní technologie a finální vlastnosti izolantů po zabudování do konstrukce. V rámci výuky bude prezentována i problematika Super izolačních materiálů a materiálů na přírodní bázi a na bázi druhotných surovin. Samostatné kapitoly budou věnovány hydroizolačním materiálům, požární ochraně a reakci stavebních materiálů na oheň. Další oblast bude věnována zateplování stavebních konstrukcí a vnějším kontaktním zateplovacím systémům ETICS. V závěru předmětu bude řešena také problematika speciálních izolantů do extrémních podmínek a izolacím proti radonu a ionizujícímu záření. Navazující cvičení mají laboratorní a výpočtový charakter.

Garant předmětu

doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Výsledkem výuky předmětu jsou znalosti z oblasti speciálních stavebních izolací. Konkrétně se jedná o tepelné izolace, akustické izolace, hydroizolace a speciální izolace (izolace nové generace, izolace pro vysoké teploty, izolace proti ionizujícímu záření). Pozornost je věnovaná především problematice zateplování stavebních konstrukcí (systémy ETICS), novým druhům izolačních materiálů (materiály na bázi aerogelů, vakuové izolace), izolačním materiálům na bázi přírodních a druhotných surovin. Pozornost je dále věnovaná problematice šíření tepla a vlhkosti. Student získá také znalosti z oblasti požární ochrany stavebních konstrukcí.

Prerekvizity

Znalost technologie staviv, fyziky stavebních látek (transport tepla a vlhkosti), izolačních materiálů, základní znalosti matematiky a fyziky, znalosti základů v oblasti zateplování stavebních konstrukcí

Korekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Teoretická výuka, v oblasti přednášek, probíhá v učebně s IT prezentační technikou v podobě prezentací. Praktická část (cvičení) potom probíhá ve specializované laboratoři formou jednotlivých úloh. Pro výuku je možné využít el. opory a LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Mezi hlavní kriteria pro splnění výuky patří vypracovaní protokolů z jednotlivých cvičení. Dále pak mezi hlavní kriteria patří docházka a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Cíl

Zvláštnosti technologických procesů při používání novodobých stavebních materiálů, použití izolačních materiálů z hlediska tepelně-izolačních, vlhkostních a akustických požadavků na stavby.
Rizika užití novodobých izolačních materiálů ve stavbách.
Zajištění určeného vlhkostního stavu v budovách, využití přírodních materiálů ve stavbách. Zkoušení izolačních materiálů.
Hodnocení materiálů na životní prostředí, technologie využití alternativních tepelných zdrojů, nízkoenergetické stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Speciální izolace a související legislativní požadavky (včetně tepelné ochrany budov).
2. Tepelně izolační materiály – rozdělení, vlastnosti.
3. Tradiční tepelně izolační materiály – EPS, XPS, PUR, minerální vlna, skleněná vlna
4. Superizolační materiály – aerogely, vakuové izolační panely (VIP) – část 1.
5. Superizolační materiály – aerogely, vakuové izolační panely (VIP) – část 2.
6. Tepelně izolační materiály na přírodní bázi – rozdělení, výrobní technologie, vlastnosti.
7. Tepelně izolační materiály na bázi druhotných surovin – rozdělení, výrobní technologie, vlastnosti.
8. Hydroizolační materiály – dělení, požadavky, výroba, vlastnosti.
9. Požární ochrana, reakce stavebních materiálů na oheň.
10. Zateplování stavebních konstrukcí – systémy ETICS – část 2, speciální izolace.
11. Metody lokalizace stavebně-fyzikálních závad. Nové trendy využívání izolací, tzv. pasivní energetické domy.

Cvičení

1 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, Stanovení vybraných vlastností hydroizolačních pásů
2. Stanovení vlastností akusticko izolačních materiálů - část 1 (dynamická tuhost)
3. Stanovení vlastností akusticko izolačních materiálů - část 2 (zvuková pohltivost)
4. Stanovení mechanických vlastností tepelně izolačních materiálů - část 1 (stanovení napětí při 10% deformaci),
5. Stanovení mechanických vlastností tepelně izolačních materiálů - část 2 (stanovení pevnosti v tahu a ve smyku),
6. Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření u tepelně izolačních výrobků
7. Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek.
8. Zkoumání závislostí tepelně izolačních vlastností materiálů – vliv relativní vlhkosti prostředí na součinitel tepelné vodivosti λ – část 1.
9. Zkoumání závislostí tepelně izolačních vlastností materiálů – vliv relativní vlhkosti prostředí na součinitel tepelné vodivosti λ – část 2.
10. Zjišťování tloušťky vláken mikroskopicky.
11. Zápočtový test a ukončení semestru.