Detail předmětu

Maltoviny 2

BJA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Rychle tuhnoucí sádra, suroviny, teoretické podklady výroby. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí. Využití energosádrovců. Sorelova hořečnatá maltoviny, suroviny, příprava, vlastnosti. Vápno vzdušné, suroviny, teoretické podklady výroby. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví. Hydraulické vápno, suroviny, technologie výroby vlastnosti a použití. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, paliva, proces výpalu slínku. Pece pro výpal slínku, tepelné bilance jednotlivých pecních systémů. Drcení a mletí slínku, využití odprašků, základní vlastnosti portlandských cementů. Mineralogie slínku, hydratace portlandského cementu. Speciální druhy cementů.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá teoretické a technologické znalosti výroby anorganických stavebních pojiv, jmenovitě chemie a technologie sádrařství, vápenictví a cementářství. Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní typy stavebních pojiv,
- vysvětlit technologii výroby sádry,
- vysvětlit technologii výroby vápna,
- vysvětlit technologii výroby cementu,
- vysvětlit chemicko-technologické souvislosti výroby silikátových pojiv.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, chemie a stavebních látek, na úrovni 1. ročníku stavebního inženýrství stavební fakulty VUT.

Korekvizity

Chemie stavebních látek.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět se skládá z přednášek a laboratorních cvičení. Informace jsou studentům předkládány formou přednášky. V laboratorním cvičení studenti pracují ve skupinách a plní zadané úlohy dle plánu cvičení. Výstup z každého cvičení je protokol s vyhodnocením naměřených hodnot.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů ze cvičení v požadovaném rozsahu, formě, kvalitě a čase, zápočtový test (splněný alespoň na 60 %).
Závěrečná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Cíl

Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavů látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav. Základy silikátové chemie z oboru struktury silikátů, teorie tavenimy a skla, teorie reakcí v pevné fázi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Rychle tuhnoucí sádra, suroviny a teoretické podklady výroby.
2. Výroba rychle tuhnoucí sádry, vlastnosti a hydratace sádry.
3. Sádrové maltoviny, anhydritové maltoviny, sádra pomalu tuhnoucí.
4. Vápno vzdušné, suroviny a teoretické podklady výroby.
5. Pece na výpal vápna, technologické systémy výroby.
6. Vlastnosti vzdušných vápen a jejich použití ve stavebnictví a dalších oborech průmyslu a ekologie.
7. Hydraulické vápno, suroviny, výroby, proces výpalu a hydratace, použití hydraulických vápen ve stavebnictví.
8. Cementy, suroviny, výpočet surovinové směsi, způsoby výroby.
9. Úprava surovinové směsi, paliva a proces výpalu portlandského slínku. Využití sekundárních paliv.
10. Šachtové pece, rotační pece, slinovací rošty pro výpal cementářského slínku.
11. Drcení a mletí slínku, využití odprašků.
12. Mineralogie slínku a hydratace portlandského cementu.
13. Speciální druhy cementů. Sorelova maltovina, suroviny, příprava, vlastnosti, využití ve stavebnictví.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Laboratorní řád, teoretický popis zkušebních postupů.
2. Zkoušení sádry – Zkušební metody dle ČSN 72 2301 a ČSN EN 13279.
3. Zkoušení vápna – Zkušební metody dle ČSN EN 459.
4. Stanovení měrné hmotnosti cementu pyknometricky; Stanovení jemnosti mletí cementu.
5. Stanovení objemové stálosti cementu; Stanovení druhu cementu mikroskopicky.
6. Zkoušení parametrů tuhnutí a pevnosti cementů.
7. Zkoušení vlastností směsných cementů.
8. Sledování hydratačního procesu sádry.
9. Návrh a výpočet surovinové moučky pro výrobu slínku.
10. Zkoušky pojiv ze síranu vápenatého (CAB, CAC).
11. Cement pro zdění – Zkušební metody dle ČSN EN 413.
12. Exkurze.
13. Zápočet.