Detail předmětu

Keramika

BJA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-SI > spM povinný zimní semestr 3. ročník 4 kredity

Cílem studia předmětu je získání znalostí o obecných a teoretických základech výroby keramiky, principech keramických technologických procesů se zvláštním zřetelem na oblast stavební keramiky. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o keramických surovinách, jejich těžbě a zpracování, technologických procesech, které jsou základem výroby keramiky a to od úpravnictví před jednotlivé výrobní fáze až po hotový výrobek. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o pevné fázi jak syrového, tak i vypáleného střepu z hlediska jejího vzniku a její stability za různých teplotních podmínek. Zásady pro hodnocení keramických surovin a výrobků včetně jejich užitných vlastností. Orientace v oblasti výroby a použití keramických výrobků.

Garant předmětu

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců

Výsledky učení předmětu

Přehled nejběžnějších keramických surovin, jejich vlastnosti a úprava.
Nejpoužívanější způsoby vytváření v keramické technologii.
Průběh procesu sušení v keramice a přehled sušicích agregátů.
Průběh výpalu v keramice a tvorby keramického střepu, přehled pálicích agregátů.
Vlastnosti keramického střepu v závislosti na parametrech mikrostruktury střepu (Keramický koncept podle Lacha).

Prerekvizity

Studenti, kteří jsou zapsáni na tento předmět, by měli mít základní znalosti z oblasti teoretických základů struktury silikátů. Jinak nejsou požadovány žádné speciální vědomosti.

Korekvizity

Laboratorní posuzování vlastností keramických surovin, surovinových směsí a vypáleného keramického střepu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou studentům předkládány formou přednášky. Studenti pracují v rámci cvičení na zadaných úkolech v týmech a následně prezentují dosažené výsledky formou protokolů. Obsahem cvičení jsou také praktické ukázky.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání protokolů a docházka u cvičení. Vykonání zkoušky, která sestává z písemné a ústní části. Celkový maximální počet bodů získaný na zkoušce je 100. Pro úspěšné vykonání písemné části je třeba získat 25 bodů (maximálně 50).

Cíl

Teoretické základy tvorby keramického střepu - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
2. Mikrostruktura a stavba keram. látek.
3. Keramické suroviny – rozdělení, mineralogické složení.
4. Metody zkoumání a stanovování vlastností v keramice. Metody zkoumání mikrostruktury (DTA, DKTA, RTG, distribuce pórů).
5. Plastické suroviny.
6. Neplastické suroviny – ostřiva, taviva, lehčiva. Nástřepné suroviny.
7. Zpracování a úprava keramických surovin.
8. Vytváření lisováním.
9. Vytváření tažením.
10. Vytváření litím.
11. Dynamika sušení.
12. Statika a technologie sušení.
13. Teoretické základy tvorby mikrostruktury vypáleného střepu – reakce v tuhém stavu, slinování.Reakce při výpalu keramiky. Chování minerálů při zahřívání a vznik nových fází.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní hodina, vlastnosti keramiky.
2. Výpočet vlastností keramického střepu z receptury.
3. Rtg-difrakční analýza keramických surovin a vypálených keramických střepů.
4. Diferenčně termická analýza (DTA) keramických surovin a směsí.
5. Systém CaO-Al2O3-SiO2.
6. Kontrola protokolů, zápočet.