Detail předmětu

Začleňování staveb do krajiny

AR051 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program nA > A povinně volitelný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Návrh a projektové zpracování stavby je pouze částí v celém souboru nutných činností jež vedou ke konečné a úspěšné realizaci díla. Po ukončení vlastních stavebních prací je velmi důležité objekt vhodně začlenit do okolního prostředí. Stavba by měla nenásilně splynout s okolní krajinou, případně alespoň v krajině nepůsobit rušivě.K tomu kromě vlastního vzhledu stavby mohou výrazně napomoci také vhodné terénní úpravy a správná volba vegetační doprovodu.

Garant předmětu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb

Výsledky učení předmětu

Péče o životní prostředí-hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy.
Hlavní zásady krajinné ekologie.
Konstrukční prvky používané pro terénní úpravy(rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...).
Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace.
Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou, výsevem.

Prerekvizity

Základní znalosti z pozemního stavitelství, stavební fyziky, základy ekologie, biologie (v rozsahu středních škol).

Korekvizity

Pozemní stavitelství, vodní hospodářství, vegetační a terénní úpravy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Součástí je odborná exkurze a konzultace s odborníkem z oblasti krajinné ekologie.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních (docházka) alespoň 80%, odevzdání projektu, vypracování dílčích projektů ve cvičení.

Cíl

Cílem předmětu je problematika vhodného začlenění nové stavby do krajiny. Návrh úprav okolí stavby odpovídající krajinnému prostředí (městské, industriální, venkovské, lesní...)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Životní prostředí-základní informace, terminologie
2. Péče o životní prostředí-hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy
3. Hlavní zásady krajinné ekologie
4. Krajinně ekologické funkce lesů - úvod (funkce produkční, půdoochranná, klimatická, biotická, estetická, sociální...)
5. Ekologie krajiny-koncepce krajinné ekologie
6. Vývoj a členění krajiny, struktura a dynamika krajiny
7. Teorie stresu, stabilita krajiny
8. Stavby v krajině
9. Problematika začlenění staveb do krajiny
10. Konstrukční prvky používané pro terénní úpravy(rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...)
11. Materiály konstrukčních prvků
12. Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace
13. Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.– 2. Rozdělení individuálních zadání, prohlídka a úprava situací.
3. Výběr objektů úpravy.
4.-5. Návrh terénních úprav, rozvržení komunikací.
6.-7. Návrh zatravnění – úprava pláně, výběr semenného materiálu, výsevy, údržba.
8.-9. Způsoby výběru dřevin a návrh a údržba živých plotů.
10.-11. Návrh vodního prvku – umělý potok, jezírko, bazén.
12.-13. Konečná úprava situace, technická zpráva, odevzdání projektu .