Detail předmětu

Začleňování staveb do krajiny

Akademický rok 2023/24

AR051 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) / APS zimní semestr 4. ročník

Návrh a projektové zpracování stavby je pouze částí v celém souboru nutných činností jež vedou ke konečné a úspěšné realizaci díla. Po ukončení vlastních stavebních prací je velmi důležité objekt vhodně začlenit do okolního prostředí. Stavba by měla nenásilně splynout s okolní krajinou, případně alespoň v krajině nepůsobit rušivě.K tomu kromě vlastního vzhledu stavby mohou výrazně napomoci také vhodné terénní úpravy a správná volba vegetační doprovodu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je problematika vhodného začlenění nové stavby do krajiny. Návrh úprav okolí stavby odpovídající krajinnému prostředí (městské, industriální, venkovské, lesní...)

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
- problematika vhodného začlenění nové stavby do krajiny,
- návrh úprav okolí stavby odpovídající krajinnému prostřed (městské, industriální, venkovské, lesní...)

Osnova

1. Životní prostředí-základní informace, terminologie
2. Péče o životní prostředí-hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy
3. Hlavní zásady krajinné ekologie
4. Krajinně ekologické funkce lesů - úvod (funkce produkční, půdoochranná, klimatická, biotická, estetická, sociální...)
5. Ekologie krajiny-koncepce krajinné ekologie
6. Vývoj a členění krajiny, struktura a dynamika krajiny
7. Teorie stresu, stabilita krajiny
8. Stavby v krajině
9. Problematika začlenění staveb do krajiny
10. Konstrukční prvky používané pro terénní úpravy(rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...)
11. Materiály konstrukčních prvků
12. Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace
13. Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou

Prerekvizity

Základní znalosti z pozemního stavitelství, stavební fyziky, základy ekologie, biologie (v rozsahu středních škol).

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Životní prostředí-základní informace, terminologie 2. Péče o životní prostředí-hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy 3. Hlavní zásady krajinné ekologie 4. Krajinně ekologické funkce lesů - úvod (funkce produkční, půdoochranná, klimatická, biotická, estetická, sociální...) 5. Ekologie krajiny-koncepce krajinné ekologie 6. Vývoj a členění krajiny, struktura a dynamika krajiny 7. Teorie stresu, stabilita krajiny 8. Stavby v krajině 9. Problematika začlenění staveb do krajiny 10. Konstrukční prvky používané pro terénní úpravy(rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...) 11. Materiály konstrukčních prvků 12. Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace 13. Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.– 2. Rozdělení individuálních zadání, prohlídka a úprava situací. 3. Výběr objektů úpravy. 4.-5. Návrh terénních úprav, rozvržení komunikací. 6.-7. Návrh zatravnění – úprava pláně, výběr semenného materiálu, výsevy, údržba. 8.-9. Způsoby výběru dřevin a návrh a údržba živých plotů. 10.-11. Návrh vodního prvku – umělý potok, jezírko, bazén. 12.-13. Konečná úprava situace, technická zpráva, odevzdání projektu .