Detail předmětu

Počítačová aplikace stavební fyziky

Akademický rok 2023/24

AH053 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) / APS zimní semestr 4. ročník

Programového vybavení pro oblast stavební fyziky se ve velké míře využívá při návrhu a posuzování stavebních konstrukcí za účelem dodržení závazných požadavků platné legislativy. Jedná se zejména o navrhování konstrukcí z hlediska tepelně technických, o ověřování tepelné pohody prostředí budov, o optimalizaci výběru konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska akustiky a denního osvětlení. Další oblastí je zajištění nízké provozní energetické náročnosti budov. Znalost a schopnost použití příslušných programů v oblasti stavební fyziky umožní optimální výběr materiálů a návrh konstrukcí budov.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je návrh stavebních konstrukcí tak, aby bylo bylo vyloučeno riziko vzniku tepelně technických závad a aby konstrukce splnily požadavky vyhlášky č. 268/2009 a normy ČSN 73 0540-2:2002. Dalším cílem je návrh dělících konstrukcí s ohledem na požadavky vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Nedílnou součástí předmětu je návrh otvorových výplní pro zajištění požadované světelné pohody, denního osvětlení a proslunění budov.

Znalosti

Po obsovování předmětu bude student ovládat software pro posuzování
stavebních konstrukcí a objektů z tepelně technického hlediska a
bude bude umět posuzovat vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost
obalových konstrukcí.

Osnova

1.-2. Přehled základních veličin z oblasti stavební tepelné techniky a okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty
3.-4. Hodnocení stavebních konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky v ustáleném teplotním stavu při uvažování jednorozměrného šíření tepla.
5.-6. Modelování a posuzování detailů stavebních konstrukcí při uvažování dvojrozměrného vedení tepla.
7. Modelování a hodnocení větraných vzduchových vrstev.
8. Výpočet a hodnocení tepelné stability místností v letním a zimním období.
9.-10. Výpočet a hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla, klasifikace prostupu tepla obálkou budovy.
11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
12. Průkaz energetické náročnosti budovy.
13. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.

Prerekvizity

Pro efektivní výuku se předpokládají dobré teoretické vědomosti z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení budov. Předpokládá se i znalost základního názvosloví a veličin užívaných ve stavební fyzice.

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-2. Přehled základních veličin z oblasti stavební tepelné techniky a okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty 3.-4. Hodnocení stavebních konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky v ustáleném teplotním stavu při uvažování jednorozměrného šíření tepla. 5.-6. Modelování a posuzování detailů stavebních konstrukcí při uvažování dvojrozměrného vedení tepla. 7. Modelování a hodnocení větraných vzduchových vrstev. 8. Výpočet a hodnocení tepelné stability místností v letním a zimním období. 9.-10. Výpočet a hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla, klasifikace prostupu tepla obálkou budovy. 11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí. 12. Průkaz energetické náročnosti budovy. 13. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, doporučená literatura, možnost využití výpočetní techniky, zadání semestrální práce, podmínky udělení zápočtu. 2.-3. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za ustáleného teplotního stavu. 4.-5. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole. 6. Modelování a hodnocení obalové konstrukce s větranou vzduchovou mezerou. 7. Tepelná stabilita místnosti - posouzení kritické místnosti z hlediska poklesu výsledné teploty vzduchu v místnosti v zimním období. 8. Tepelná stabilita místnosti - posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období. 9. Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy. 10. Průkaz energetické náročnosti budovy. 11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí - posouzení vertikálních a horizontálních dělících konstrukcí včetně složených obvodových konstrukcí. 12. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti. 13. Zápočet