Detail předmětu

Ateliér architektonické tvorby 4

Akademický rok 2022/23

AG034 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-APS (N) zimní semestr 1. ročník

Atelier architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných budov. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Atelier rekonstrukcí památek je tématicky zaměřen na obnovu a přestavbu dochované stavební substance s důrazem na péči o památky hmotné kultury. Atelierem procházejí všichni studenti.

Garant předmětu

Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování rekonstrukcí a obnovy památek, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování rekonstrukcí a obnovy památek, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.

Prerekvizity

Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplinách, které jsou nezbytnou podmínkou pro přihlášení se k odpovídajícímu tématu. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252761

Cvičení

13 týdnů, 8 hod./týden, povinné

Osnova

1. Analýza stavebního programu
2. Analýza místa stavby
3. Referenční příklady
4. Základní idea návrhu
5. Kritika, hodnocení 1. fáze
6.-9. Práce na návrhu
10. Kritika, hodnocení 2. fáze
11.-12. Vypracování konečné verze
13. Kritika, výsledné hodnocení