Detail předmětu

Operační a systémová analýza

Akademický rok 2022/23

0P0 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Předmět má poskytnout posluchači základní přehled o terminologii systémového inženýrství a především pak přehled základních typů optimalizačních úloh včetně nejčastěji používaných matematických metod k jejich řešení. V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni s lineárním programováním, nelineárním programováním, dynamickým programováním, teorií grafů, metodami síťové analýzy kombinatorickými metodami atd. Jednotlivé metody jsou aplikovány na problematiku vodního hospodářství a v rámci cvičení posluchači řeší konkrétní jednoduché příklady na optimalizační úlohy příslušného typu s využitím dostupného softwaru, především modulu SOLVER v rámci programu EXCEL. U vybraných úloh je prováděno řešení i z hlediska suboptimálních řešení a výběr optimálního řešení pomocí vícekriteriální účelové funkce.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Cíl

základy lineárního a nelineárního programování, teorie grafů, multikriteriální optimalizačních metody, neuronové sítě, genetické algoritmy

Znalosti

Student zvládne základy lineárního a nelineárního programování, teorie grafů, multikriteriální optimalizačních metody a základy proejktového řízení, teorie neuronových sítí a genetický algoritmů.

Osnova

1. Předmět operační a systémové analýzy, základní pojmy, typy úloh
2. Lineární programování - grafická metoda řešení, Simplexova metoda
3. Duální úloha lineárního programování, specifické úlohy LP
4. Dopravní problém - řešení MODI metodou
5. Nelineární programování, metoda linearizace UF
6. NP - metoda Lagrangeových součinitelů
7. Dynamické programování
8. Polyoptimální úlohy,metody řešení
9. Kombinatorické metody, bivalentní programování
10.Teorie grafů, minimální kostra grafu, minimální cesta v grafu
11.Síťová analýza - metoda kritické cesty CPM, metoda PERT
12.Neuronové sítě, genetické algoritmy
13.Riziková analýza
14.Heuristické metody

Prerekvizity

Matematika v rozsahu společného studijního programu Stavební inženýrství, základní znalosti Řešitele v programu Excel

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253023

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné