Detail předmětu

Stavební chemie

Akademický rok 2022/23

0C1 předmět zařazen v 1 studijním plánu

stud.semestr.null 1. ročník

Vybrané kapitoly z obecné a fyzikální chemie, vazby ve sloučeninách, kinetika chemických reakcí, termochemie, fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, pH, hydrolýza, základy elektrochemie, přírodní a druhotné suroviny pro stavební průmysl, chemie skla, sádra, vápno, hydraulická pojiva, výroba, chemické vlastnosti, tuhnutí a tvrdnutí, koroze pojiv a plniv kompozitních materiálů, chemické vlastnosti keramiky a žárovzdornin, vady výrobků z chemického hlediska.Chemické a elektrochemické vlastnosti kovů, koroze a antikorozní ochrana.
Voda pitná, odpadní, pro výrobu betonu, náporová-chemické vlastnosti, úprava vody pro rozličné účely, vzduch a ovzduší.
Vybrané kapitoly z organické chemie, dřevo, živice.
Základní typy makromolekulárních látek, výroba, chemické vlastnosti, stabilita, organokřemičité sloučeniny, výroba, chemické vlastnosti, stabilita.

Garant předmětu

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie

Cíl

Vybrané kapitoly obecné a fyzikální chemie ve vztahu k chemii stavebních materiálů. Chemie anorganických i organických stavebních materiálů, jejich chemické složení, proces vytváření pevné struktury a chemické procesy při korozních dějích.

Osnova

1. Složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura.
2. Kvantová čísla, Pauliho princip, Princip „Aufbau“, Hundovo pravidlo, periodicita vlastností prvků, periodická tabulka.
3. Atomové hmotnosti, molekuly, molární hmotnost, chemické rovnice, stechiometrie, chemické vazby.
4. Chemická kinetika, reakční rychlost, aktivovaný komplex, katalýza, termochemie, Hessův a Lavoisierův zákon.
5. Fázové rovnováhy, plyny, kapaliny, tuhé látky, krystalografie. Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, tenzidy
6. Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin uhlíku, křemíku, síry, dusíku a fosforu.
7. Chemické složení a vlastnosti přírodních a druhotných surovin. Výroba, složení a vlastnosti vápna, sádry.
8. Výroba, chemické vlastnosti a složení hydraulických pojiv – Portlandského cementu, hydraulického vápna a hlinitanového cementu.
9. Chemie a degradace skla. Koroze pojiv, ochrana proti degradačním procesům.
10. Elektrochemie, galvanické články, standardní redoxní potenciály, elektrolýzy, kovy a koroze kovů.
11. Chemie vody a ovzduší.
12. Chemické složení dřeva a poškození dřevěných konstrukcí. Chemické vlastnosti živic, chemická odolnost.
13. Složení a vlastnosti polymerů na bázi uhlíkového řetězce, jejich chemická stabilita. Složení a vlastnosti silikonů, chemická odolnost.

Prerekvizity

Stavba atomů prvků, periodická soustava prvků, základní chemické zákony, anorganické názvosloví, jednoduché stechiometrické výpočty, základní pojmy z organické chemie, přehled uhlovodíků a jejich derivátů, základy názvosloví organických sloučenin.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/256086

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura.
2. Kvantová čísla, Pauliho princip, Princip „Aufbau“, Hundovo pravidlo, periodicita vlastností prvků, periodická tabulka.
3. Atomové hmotnosti, molekuly, molární hmotnost, chemické rovnice, stechiometrie, chemické vazby.
4. Chemická kinetika, reakční rychlost, aktivovaný komplex, katalýza, termochemie, Hessův a Lavoisierův zákon.
5. Fázové rovnováhy, plyny, kapaliny, tuhé látky, krystalografie. Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, tenzidy
6. Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin uhlíku, křemíku, síry, dusíku a fosforu.
7. Chemické složení a vlastnosti přírodních a druhotných surovin. Výroba, složení a vlastnosti vápna, sádry.
8. Výroba, chemické vlastnosti a složení hydraulických pojiv – Portlandského cementu, hydraulického vápna a hlinitanového cementu.
9. Chemie a degradace skla. Koroze pojiv, ochrana proti degradačním procesům.
10. Elektrochemie, galvanické články, standardní redoxní potenciály, elektrolýzy, kovy a koroze kovů.
11. Chemie vody a ovzduší.
12. Chemické složení dřeva a poškození dřevěných konstrukcí. Chemické vlastnosti živic, chemická odolnost.
13. Složení a vlastnosti polymerů na bázi uhlíkového řetězce, jejich chemická stabilita. Složení a vlastnosti silikonů, chemická odolnost.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné