UPOZORNĚNÍ
Nabídka práce již vypršela a nemusí být platná.

Referent územního plánování odboru hlavního architekta

Kancelář tajemníka vyhlašuje dne 23. 11. 2022 v souladu s ustanovením § 7 zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen „zákon“) v aktuálním znění výběrové řízení č. 57/2022 na 2 pozice referenta územního plánování odboru hlavního architekta.

Zadavatel Magistrát města Pardubic
typ práce na plný úvazek
Místo Pardubice

Místo výkonu práce: Magistrát města Pardubic, Pardubice

Platové zařazení: 11. platová třída

Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení

Pracovní poměr: na dobu určitou

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro správní obvod obce s rozšířenou působností Pardubice
 • zpracovávání závazných stanovisek a kvalifikovaných vyjádření k záměrům a projektům ve vztahu k územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům
 • zajišťování informační a konzultační činnosti pro stavebníky jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vzdělání vysokoškolské
 • vzdělání dle § 24 odst. 3 stavebního zákona
 • praxe v oboru výhodou
 • zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního plánování výhodou
 • znalost zákonných norem v oboru a schopnost jejich aplikace v praxi (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění)
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • praxe v pořizování územně plánovací dokumentace a podkladů výhodou
 • výhodou osvědčení o autorizaci České komory architektů
 • schopnost koncepčního a analytického myšlení
 • příjemné vystupování, komunikativnost
 • znalost práce na PC (MS Office, CAD)
 • řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí výhodou

Nabízíme:

 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
 • motivační finanční ohodnocení (po zapracování až cca 35 000,- Kč hrubého/měsíc)
 • mimořádné odměny
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní placeného zdravotního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání
 • výhodné telefonní tarify
 • stravenky v hodnotě 130,- Kč/kus (příspěvek zaměstnavatele 100,- Kč/kus)
 • příspěvek na penzijní připojištění 1 200,- Kč/měsíc
 • příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
 • příspěvek 2 000,- Kč/rok pro osoby se zdravotním postižením

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:

 1. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
 • je státním občanem České republiky, popřípadě 

 fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona
 • ovládá jednací jazyk

uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. a) jméno, příjmení a titul uchazeče
 2. b) datum a místo narození uchazeče
 3. c) státní příslušnost uchazeče
 4. d) místo trvalého pobytu uchazeče
 5. e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. f) datum a podpis uchazeče

III. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 1. a)životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností 

 1. b) motivační dopis
 2. c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL
 1. d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 1. k přihlášce dále připojte tyto nepovinné údaje:
 • telefonický a e-mailový kontakt

Nedoložení nepovinných údajů nebude předmětem hodnocení a nebude mít vliv na konečné rozhodnutí o případném uzavření pracovněprávního vztahu.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášky do výběrového řízení je možné podat do: 13. 12. 2022.

Přihlášku s přílohami doručte buď osobně na podatelnu magistrátu – náměstí Republiky 12, Pardubice (do 15.30 hod.) nebo poštou(rozhodující jsou údaje na podacím razítku pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu:  

Magistrát města Pardubic

Kancelář tajemníka – personální oddělení

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice        

Uzavřenou obálku včetně požadovaných listin označte slovy „neotvírat“ a číslem a názvem výběrového řízení. Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Matičková, vedoucí personálního oddělení, tel. 466 859 419 nebo Helena Kuboušková, tel. 466 859 430. Dotazy k náplni práce zodpoví Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta, tel.: 466859138

Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Pardubice: ukzbx4z. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny: posta@mmp.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání označte datovou zprávu číslem a názvem výběrového řízení a je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě.

Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení.

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, IČO: 00274046) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu z. č. 312/2002 Sb., který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem.

Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu.

Subjekt údajů má v čl. 15 až 22 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.pardubice.eu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit.

V Pardubicích dne 23. 11. 2022

Mgr. Michal Zitko, MPA

tajemník Magistrátu města Pardubic

Sdílet

Zkrácený odkaz https://www.fce.vutbr.cz/pro-studenty/pracovni-nabidky/301
Vložil Ing. Daniel Skřek
Datum