UPOZORNĚNÍ
Nabídka práce již vypršela a nemusí být platná.

Referent územního plánování odboru hlavního architekta

Statutární město Pardubice vyhlašuje dne 10. 06. 2022 v souladu s ustanovením  § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících územních samosprávných celků (dále jen „zákon“) v aktuálním znění  výběrové řízení č. 29/2022  na pozici referenta územního plánování odboru hlavního architekta.

Zadavatel Magistrát města Pardubic
typ práce na plný úvazek
Místo PARDUBICE

Statutární město Pardubice vyhlašuje dne 26. 09. 2022 v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen „zákon“) v aktuálním znění výběrové řízení č. 29/2022 na pozici referenta územního plánování odboru hlavního architekta 

 • Místo výkonu práce: Magistrát města Pardubic, Pardubice 
 • Platové zařazení: 11. platová třída 
 • Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení – nejdříve 01. 08. 2022 
 • Pracovní poměr: na dobu určitou 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

 • pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro správní obvod obce s rozšířenou působností Pardubice 
 • zpracovávání závazných stanovisek a kvalifikovaných vyjádření k záměrům a projektům ve vztahu k územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům 
 • zajišťování informační a konzultační činnosti pro stavebníky jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů 

Kvalifikační předpoklady a požadavky: 

 • vzdělání vysokoškolské 
 • vzdělání dle § 24 odst. 3 stavebního zákona 
 • praxe v oboru výhodou 
 • zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního plánování výhodou 
 • znalost zákonných norem v oboru a schopnost jejich aplikace v praxi (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění) 
 • praxe ve veřejné správě výhodou 
 • praxe v pořizování územně plánovací dokumentace a podkladů výhodou 
 • výhodou osvědčení o autorizaci České komory architektů 
 • schopnost koncepčního a analytického myšlení 
 • příjemné vystupování, komunikativnost 
 • znalost práce na PC (MS Office, CAD) 
 • řidičský průkaz sk. B s aktivní praxí výhodou 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří: 

I. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která: 

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt 
 • dosáhla věku 18 let 
 • je způsobilá k právním úkonům 
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona 
 • ovládá jednací jazyk 

II. uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) jméno, příjmení a titul uchazeče 

b) datum a místo narození uchazeče 

c) státní příslušnost uchazeče 

d) místo trvalého pobytu uchazeče 

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

f) datum a podpis uchazeče 

III. k přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností 

b) motivační dopis 

c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL 

d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

IV. k přihlášce dále připojte tyto nepovinné údaje: 

 • telefonický a e-mailový kontakt 

Nedoložení nepovinných údajů nebude předmětem hodnocení a nebude mít vliv na konečné rozhodnutí o případném uzavření pracovněprávního vztahu. 

Nabízíme: 

 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy 
 • motivační finanční ohodnocení (po zapracování až cca 35 000,- Kč hrubého/měsíc) 
 • mimořádné odměny 
 • pružnou pracovní dobu 
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní placeného zdravotního volna 
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání 
 • výhodné telefonní tarify 
 • stravenky v hodnotě 130,- Kč/kus (příspěvek zaměstnavatele 100,- Kč/kus) 
 • příspěvek na penzijní připojištění 1 200,- Kč/měsíc 
 • příspěvek na kulturní a sportovní vyžití 
 • příspěvek 2 000,- Kč/rok pro osoby se zdravotním postižením 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášky do výběrového řízení je možné podat do: 13. 10. 2022. 

Přihlášku s přílohami doručte buď osobně na podatelnu magistrátu – náměstí Republiky 12, Pardubice (do 14.30 hod.) nebo poštou (rozhodující jsou údaje na podacím razítku pošty nebo podatelny magistrátu) na adresu: 

Magistrát města Pardubic 

Kancelář tajemníka – personální oddělení 

Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 

Uzavřenou obálku včetně požadovaných listin označte slovy „neotvírat“ a číslem a názvem výběrového řízení. Případné dotazy zodpoví Ing. Ivana Matičková, vedoucí personálního oddělení, tel. 466 859 419 nebo Mgr. Daniela Staňková, tel. 466 859 497. Dotazy k náplni práce zodpoví Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta, tel.: 466859138 

Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Pardubice: ukzbx4z. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny: posta@mmp.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání označte datovou zprávu číslem a názvem výběrového řízení a je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě. 

Přihlášky zaslané po uvedeném datu nelze zařadit do výběrového řízení. 

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, IČO: 00274046) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu z. č. 312/2002 Sb., který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem. 

Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.). 

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu. 

Subjekt údajů má v čl. 15 až 22 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.pardubice.eu. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo místo neobsadit. 

V Pardubicích dne 23. 09. 2022 

Mgr. Michal Zitko, MPA 

tajemník Magistrátu města Pardubic 

Sdílet

Zkrácený odkaz https://www.fce.vutbr.cz/pro-studenty/pracovni-nabidky/299
Vložil Ing. Daniel Skřek
Datum