Organizační struktura

Proděkan pro tvůrčí činnost a digitalizaci

doc. Mgr.

Tomáš
Apeltauer

Ph.D.

+420 541 147 252
tomas.apeltauer@vut.cz

Působnost proděkana pro tvůrčí činnost a digitalizaci:

 • organizační záležitosti spojené se zasedáním Vědecké rady fakulty, tajemník Vědecké rady
 • vědeckovýzkumná činnost fakulty,
 • jmenovací a habilitační řízení,
 • akreditace habilitačních a jmenovacích řízení,
 • studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ), fakultní a mezinárodní kolo,
 • konference doktorandů Juniorstav,
 • Vědecká komise,
 • zabezpečování všech aktivit, které souvisejí s tvůrčí činností na fakultě, jejich koordinací a hodnocením,
 • koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů fakulty v rámci programů podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu a programů EU,
 • rozvoj a naplňování databází, zejména národních a mezinárodních projektů vědy a výzkumu, transferu technologií a smluvních vztahů ve spolupráci s proděkanem pro rozvoj fakulty,
 • průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu se zákonem, Statutem a návaznými pravidly VUT, jejichž event. změny a úpravy připravuje,
 • příprava podkladů a programů zasedání Vědecké rady fakulty a zpracování závěrů z jednání a sledování jejich plnění,
 • organizace soutěže a dohled nad řešením Specifického vysokoškolského výzkumu na fakultě, vedení panelu specifického výzkumu,
 • koordinace a kontrola údajů vkládaných z oblasti VaV do informačního systému VUT,
 • koordinace vkládání výsledků do systému RUV,
 • odborné a metodické vedení Oddělení podpory tvůrčí činnosti (OPT),
 • informační systém fakulty a digitalizace procesů, přechod na centrální informační systém VUT,
 • správa databází a počítačové sítě,
 • zastupování fakulty v Radě pro informační systém VUT,
 • odborné a metodické vedení Centra informačních technologií (CIT).

Všichni proděkani ve spolupráci s vedením Vysokého učení technického v Brně, děkanem, tajemníkem a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti:

 • plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám, a to zejména: zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění; příslušná nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem VUT a fakulty, v platném znění.
 • Posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy,
 • naplňování strategického záměru VUT a fakulty, v rámci své funkční působnosti připravovat návrhy pro jejich aktualizaci,
 • naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci funkční působnosti),
 • aktivní účast v poradních orgánech děkana,
 • vytváření a řízení poradních sborů v rámci jejich funkční působnosti,
 • organizační a obsahové zabezpečování příslušných akademických obřadů,
 • vytváření podkladových materiálů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na jejich funkční působnost,
 • řešení problematiky, týkající se Centra AdMaS v oblasti jejich působnosti.