Organizační struktura

Proděkan pro rozvoj fakulty

doc. Ing.

Karel
Šuhajda

Ph.D.

+420 541 147 417
suhajda.k@fce.vutbr.cz

Působnost proděkana pro rozvoj fakulty:

 • modernizace a rozvoj fakulty,
 • Komise pro modernizaci a nákup investic,
 • stavební činnost na fakultě,
 • dislokace a výstavba,
 • Komise stavební,
 • spolupráce fakulty s praxí a s profesními odbornými svazy a organizacemi,
 • strategie rozvoje oborů fakulty,
 • doplňková činnost fakulty,
 • TOP 10 v doplňkové činnosti,
 • inovační vouchery,
 • zpracování a projednávání strategického záměru a jeho aktualizace na fakultě a spolupráce při přípravě strategického záměru VUT,
 • koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů fakulty v rámci rozvojových programů MŠMT pro oblast infrastruktury fakulty,
 • příprava, zpracování, prezentování a projednávání strategických záměrů a vizí fakulty,
 • garant znalecké činnosti na fakultě
 • znalecká činnost – obory Stavebnictví a Projektování,
 • systém hodnocení kvality činností fakulty, sledování a koordinaci jeho složek,
 • zpracování Výroční zprávy fakulty,
 • průkazy strojníků, jeřábníků a vazačů,
 • analýza rizik,
 • celoživotní vzdělávání pro praxi,
 • transfer technologií,
 • organizace spin-off firem a start-upů ve spolupráci s proděkanem pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing,
 • koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů fakulty v rámci rozvojových programů MŠMT pro spolupráci s praxí,
 • koordinace přípravy a předkládání projektů fakulty v rámci evropských programů OP JAK, NPO apod. pro oblast spolupráce s praxí a investic,
 • využití areálu a jeho zabezpečení, dořešení doposud neuzavřených problémů v oblasti jeho dostavby a využití.

Všichni proděkani ve spolupráci s vedením Vysokého učení technického v Brně, děkanem, tajemníkem a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti:

 • plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám, a to zejména: zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění; příslušná nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem VUT a fakulty, v platném znění.
 • Posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy,
 • naplňování strategického záměru VUT a fakulty, v rámci své funkční působnosti připravovat návrhy pro jejich aktualizaci,
 • naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci funkční působnosti),
 • aktivní účast v poradních orgánech děkana,
 • vytváření a řízení poradních sborů v rámci jejich funkční působnosti,
 • organizační a obsahové zabezpečování příslušných akademických obřadů,
 • vytváření podkladových materiálů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na jejich funkční působnost,
 • řešení problematiky, týkající se Centra AdMaS v oblasti jejich působnosti.