Organizační struktura

Proděkan pro doktorské studium a vnitřní vztahy

prof. Ing.

Miroslav
Bajer

CSc.

+420 541 147 311
bajer.m@fce.vutbr.cz

Působnost proděkana pro doktorské studium a vnitřní vztahy:

 • uskutečňování doktorských studijních programů v českém jazyce,
 • akreditace doktorských studijních programů s výukou v českém jazyce,
 • koordinace vzdělávací činnosti fakulty a strategie rozvoje studijních programů fakulty,
 • přijímací řízení do doktorských studijních programů,
 • státní doktorské zkoušky,
 • obhajoby disertačních prací,
 • záležitosti uchazečů, doktorandů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem v doktorských studijních programech,
 • koordinovaný rozvoj doktorských studijních programů v návaznosti na vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělání,
 • společně s proděkanem pro bakalářské a magisterské studium a výuku v angličtině koordinace vzdělávací činnosti fakulty a strategie rozvoje studijních programů fakulty,
 • příprava a prosazování projektů majících vazbu na doktorské studium ve vzdělávací činnosti na úrovni fakulty, jejich evidenci v informačních systémech a sledování,
 • podpora TOP studentů doktorských studijních programů,
 • mezifakultní či meziuniverzitní doktorské studium,
 • stipendia doktorandů,
 • koordinace činnosti garantů doktorských studijních programů,
 • vedení středoškolských studentů doktorandy,
 • propagace vzdělávání a styk s veřejností, ve spolupráci s proděkanem pro bakalářské a magisterské studium a výuku v angličtině a s proděkanem pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing,
 • ve spolupráci s proděkanem pro bakalářské a magisterské studium a výuku v angličtině odborné a metodické vedení Studijního oddělení (STO),
 • předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů fakulty v rámci rozvojových a jiných programů MŠMT pro oblast doktorského studia,
 • koordinace přípravy, předkládání projektů fakulty v rámci programů OP Jan Amos Komenský, NPO, apod. pro oblast doktorského studia,
 • matrika studentů doktorských studijních programů,
 • vytíženost ústavů, Systém rozdělování neinvestičních prostředků (SRNP), příprava a zavedení metodiky převodu mzdových finančních prostředků na ústavy,
 • systém hodnocení akademických pracovníků (SHAP),
 • Knihovnické informační centrum fakulty (KIC),
 • společně s děkanem a právníkem fakulty koordinace vnitřních vztahů ve smyslu formulace legislativních procesů apod.

Všichni proděkani ve spolupráci s vedením Vysokého učení technického v Brně, děkanem, tajemníkem a odpovědnými pracovníky fakulty zabezpečují zejména tyto oblasti:

 • plnění ustanovení právních norem vztahujících se k vysokým školám, a to zejména: zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění; příslušná nařízení a usnesení vlády a vnitřních předpisů a norem VUT a fakulty, v platném znění.
 • Posuzování efektivnosti a účinnosti vnitřních předpisů a norem fakulty, zpracovávání a předkládání návrhů na jejich úpravy,
 • naplňování strategického záměru VUT a fakulty, v rámci své funkční působnosti připravovat návrhy pro jejich aktualizaci,
 • naplňování rozhodnutí, směrnic a pokynů děkana (a jejich kontrola v rámci funkční působnosti),
 • aktivní účast v poradních orgánech děkana,
 • vytváření a řízení poradních sborů v rámci jejich funkční působnosti,
 • organizační a obsahové zabezpečování příslušných akademických obřadů,
 • vytváření podkladových materiálů pro prezentační materiály fakulty v návaznosti na jejich funkční působnost,
 • řešení problematiky, týkající se Centra AdMaS v oblasti jejich působnosti.