prof. Ing.

Rostislav
Drochytka

CSc., MBA, dr.h.c.

+420 541 147 500
Rostislav.Drochytka@vut.cz

Děkan fakulty v průběhu svého funkčního období:

  • jedná a rozhoduje jménem VUT ve věcech týkajících se fakulty podle § 24 Zákona a podle čl. 42.,
  • ukládá úkoly a kontroluje činnost vedoucích jednotlivých součástí fakulty, vymezených v Organizačním řádu fakulty, včetně tajemnice fakulty,
  • odvolává a jmenuje proděkany, vedoucí jednotlivých součástí fakulty, vymezených v Organizačním řádu fakulty, včetně tajemnice fakulty,
  • odvolává a jmenuje pracovníky oprávněné k provádění finančních operací,
  • odvolává a jmenuje rady, oborové rady, poradní sbory a pracovní skupiny,
  • podle potřeby fakulty zřizuje další poradní orgány a jmenuje či odvolává jejich členy,
  • svolává a řídí zasedání VR, předkládá VR k informaci a k projednání zásadní stanoviska a závěry přijaté nebo projednané ve Vědecké radě VUT, v AS apod.,
  • navrhuje za fakultu členy do celoškolských orgánů VUT