doc. Ing.

Michal Kriška

Ph.D.

VHK – Assoc. professor

+420 541 147 778
kriska.m@fce.vutbr.cz

Projects

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Udržitelné hospodaření s vodními zdroji v klimatických podmínkách České republiky
  Detail

 • Účinnost přírodě blízkých opatření pro eliminaci nepříznivých důsledků hydrologických extrémů v podmínkách klimatické změny
  Detail

 • Numerický model vertikálního filtru s využitím softwaru HYDRUS CWM1
  Detail

 • Využití vyčištěných odpadních vod pro závlahu a jejich vliv na kvalitu podzemních vod.
  Detail

 • Monitoring, optimalizace a vyhodnocení provozu nového typu filtračního pole na kořenové čistírně odpadních vod
  Detail

 • QJ1620040, Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí vodních zdrojů s ohledem na udržitelné systémy zemědělského hospodaření
  Detail

 • Výzkum a posouzení nového technického řešení filtračního pole pro stávající kořenovou čistírnu odpadních vod
  Detail

 • QJ1520280, Udržitelná technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů
  Detail

 • Vliv vsakujících odpadních vod na kvalitu podzemních vod
  Detail

 • TA02021032, ANASEP - Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů
  Detail

 • Výzkum zařízení na snížení množství odpadní vody a stabilizaci čistírenských kalů přirozenými způsoby
  Detail