doc. Ing.

Michal Kriška

Ph.D.

VHK – Assoc. professor

+420 541 147 778
kriska.m@fce.vutbr.cz

Creative work

 • HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: ŽLAB; Sklopný žlab pro zjišťování hydraulických charakteristik rozdělovacích systémů kořenových čistíren a smyvu půdy. Výzkumná plocha ÚVHK v areálu budovy Žižkova 17. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E.: 12440-2013-02; Automatické rozdělovací zařízení pro mechanicky předčištěnou odpadní vodu. obec Dražovice - Vegetační kořenová čistírna. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E.: 12440-2013-03; Automatické dávkovací zařízení. obec Dražovice - vegetační kořenová čistírna. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.: Pulzně vypouštěné HKF; Pulzně vypouštěné horizontálně protékané filtrační pole kořenové čistírny odpadních vod. Čistírna odpadních vod v obci Dražovice, první filtrační kořenové pole (zařízení je instalováno v revizní šachtici za filtračním polem). (poloprovoz)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.: Laminátový žlab; Regulovatelná laminátová odlehčovací komora s rozražečem. Odlehčovací komora na kanalizační síti v obci Dražovice (okres Vyškov). (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Dělič DN80 plast; Zařízení pro rozdělení malého průtoku na dva stejné poloviční průtoky. ČOV Dražovice. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Darcyho válec; Zařízení pro stanovení hydraulické vodivosti sypného filtračního materiálu. Laboratoř VHK, Žižkova 17. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HNÁTKOVÁ, T.; NĚMCOVÁ, M.: Kotenčice TOK A; Horizontální filtr s navazujícím zatopeným vertikálním filtračním polem a horizontálním denitrifikačním polem. ČOV Kotenčice, tok označený jako A. (poloprovoz)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HNÁTKOVÁ, T.; NĚMCOVÁ, M.: KČOV KOT B; Horizontální trvale zatopený filtr s navazujícím nezatopeným vertikálním filtračním polem pulzně skrápěným a horizontálním zatopeným denitrifikačním polem. ČOV Kotenčice, tok označený jako B. (poloprovoz)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HNÁTKOVÁ, T.; NĚMCOVÁ, M.: KČOV KOT C; Dvojice horizontálních filtrů s uplatněním pulzního vypouštění prvního pole a následovným pulzním napouštěním druhého pole. ČOV Kotenčice, tok označený jako C. (poloprovoz)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HNÁTKOVÁ, T.; NĚMCOVÁ, M.: VKF D1; Vertikální filtr s nenasyceným prostředím v kombinaci s pulzním napouštěním odpadní vody a originálně řešeným rozdělovacím potrubím. ČOV Kotenčice, tok označený jako D, třetí filtrační pole samostatně zapojené. (poloprovoz)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; HNÁTKOVÁ, T.: Šachtice KOT_TOK_B; Rozdělovací šachtice s inovativním dělícím prvkem tepelně izolovaná. ČOV v obci Kotenčice, tok označený B, první a druhé horizontální pole HKF_B1 a HKF_B2. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.: Regulátor KOT_VKF_D1; Rozdělovací šachtice s možností dodatečného seřízení děliče průtoku. ČOV Kotenčice, tok označený D, první horizontální pole VKF_D1 (horní část akumulační šachtice).. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.: KOT_HKF_A1; Pulzní vypouštěč s možností regulace spínací a vypínací hladiny v odolném provedení. ČOV Kotenčice, šachtice č. 6 - pulzně vypouštěcí šachtice pro předřazený filtr označený jako HKF_A1. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MENŠÍK, P.: FILTR 1.0; FILTR 1.0. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; HNÁTKOVÁ, T.: Kolona dusičnan; Laboratorní filtrační kolony s organickou náplní pro snížení koncentrace dusičnanů ve vodě. Klimatizovaná laboratoř UVHK Z057, Žižkova 17, Brno. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.: Překlopka 18x; Vícenásobný překlopný rozdělovač gravitačního průtoku. Laboratoř ÚVHK, Z057, Žižkova 17, Brno. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Závlaha-Dražovice; Systém pro automatizovanou závlahu vyčištěnými odpadními vodami. Čistírna odpadních vod v obci Dražovice. (poloprovoz)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; ŠEREŠ, M.: Deniro VP; Denitrifikační bioreaktor. Výzkumný pozemek ústavu vodního hospodářství krajiny. (poloprovoz)

 • HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.: Závlaha odpadními vodami; Systém pro závlahu vyčištěnými odpadními vodami. Čistírna odpadních vod v obci Dražovice. (poloprovoz)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.: Multivzorkovací šachta; Multivzorkovací šachta s akumulačními objemy pro uchování vzorků. Poloprovozní zařízení "Sestava pro závlahu vyčištěnými odpadními vodami" na vegetační ČOV v obci Dražovice. (funkční vzorek)

 • ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Testovací kolona; Testovací kolony filtračních materiálů využívaných pro přírodní čistírny odpadních vod. Testovací kolony jsou umístěny na ČOV v obci Dražovice. V rámci technologické linky čistírny za horizontálními filtračním poli.. (funkční vzorek)

 • ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HEJČ, P.: Prací zařízení stavebních recyklátů; Zařízení sloužící k odstranění prachové složky z cihelného recyklátu pomocí sedimentace. Prací zařízení je dočasně umístěno na výzkumném pozemku UVHK.. (funkční vzorek)

 • CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Záznamové zařízení; Mechanické záznamové zařízení. Mechanická záznamová zařízení se nacházejí na výzkumném pozemku FAST VUT v Brně, testování v provozních podmínkách probíhá 12 ks funkčních vzorcích, které jsou osazené na obecní ČOV v obci Machová.. (funkční vzorek)

 • CHALOUPKA, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HEJČ, P.: Velkoobjemové pulzní zařízení; Velkoobjemové pulzní zařízení. Velkoobjemové pulzní zařízení je umístěno na výzkumné pozemku FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)

 • ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Mobilní pračka recyklátu; Mobilní prací zařízení sloužící k úpravě stavebních recyklátů. Zařízení je umístěno ve skladovcích prostorách ÚVHK.. (funkční vzorek)

 • ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Zařízení upravující stavební recykláty pro filtraci vody; Zařízení upravující stavební recykláty pro filtraci vody. Jedná se o soubor několika technologických zařízení umístěných ve skladovacích prostorách ÚVHK, eventuálně v místě aktuálního použití.. (poloprovoz)

 • ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Zkušební model podpovrchově protékaného vertikálního filtru; Zkušební model podpovrchově protékaného vertikálního filtru. Funkční vzorek je dočasně umístěn na ČOV v obci Dražovice, kde rovněž probíhá jeho poloprovozní testování.. (funkční vzorek)

 • ZEDNÍK, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Souprava sloužící k ověření návrhových parametrů vertikálních filtrů; Souprava sloužící k ověření návrhových parametrů vertikálních filtrů. Poloprovoz je umístěn na ČOV v obci Dražovice, kde probíhá aktuální měření.. (poloprovoz)

 • CHALOUPKA, O.; HEJČ, P.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Víceúčelové pulzní zařízení; Víceúčelové pulzní zařízení. Pulzní zařízení je umístěna no výzkumném pozemku na FAST VUT v Brně. (funkční vzorek)

Patents

 • 2018

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; MALÁ, J.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Denitrifikační bariéra v podpovrchových odtocích ze zemědělských půd. 32426, užitný vzor. (2018)
  Detail

  průmyslový vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Plovoucí nosič mokřadních rostlin. 31169, průmyslový vzor. (2018)
  Detail

 • 2017

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro eliminaci vstupu vybraných rizikových látek z malých vodních nádrží do vodních toků. 31169, užitný vzor. (2017)
  Detail

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro distribuci vody při pomalých průtocích. 30714, užitný vzor. (2017)
  Detail

 • 2016

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; MALÁ, J.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; ŠEREŠ, M.; HNÁTKOVÁ, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Dekonta, a.s., Stehelčeves, CZ: Denitrifikační vertikální bioreaktor. 30185, užitný vzor. (2016)
  Detail

  užitný vzor
  NĚMCOVÁ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Sestava pro nucenou aeraci vertikálního skrápěného filtru. 29181, užitný vzor. (2016)
  Detail

 • 2015

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro automatické rázové vypouštění kapaliny. 28083, užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2014

  užitný vzor
  PLOTĚNÝ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Vícekomorový septik. 27142, užitný vzor. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení k automatickému vypouštění vody z nádrže po dosažení definované maximální hladiny. 25544, užitný vzor. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MILERSKI, R.; Vysoké učení technické v Brně: Simulátor homogenně rozloženého deště reálného charakteru. 25217, užitný vzor. (2013)
  Detail

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Odlehčovací komora pro čistírnu odpadních vod. 24924, užitný vzor. (2013)
  Detail

 • 2012

  průmyslový vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení ke stanovení hydraulické vodivosti materiálu. 35429, průmyslový vzor. (2012)
  Detail

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení ke stanovení hydraulické vodivosti materiálu. 24188, užitný vzor. (2012)
  Detail

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Brno, CZ: Horizontální lapák písku. 23189, užitný vzor. Praha (2012)
  Detail