doc. Ing.

Karel Šuhajda

Ph.D.

Vice Dean
PST – Assoc. professor

+420 541 147 417
Karel.Suhajda@vut.cz

Projects

 • Digitální fabrikace v pozemním stavitelství s využitím technologie 3D tisku a digitálních dvojčat.
  Detail

 • Rozšíření datového souboru vlivu vegetační fasády na budovu a její okolí
  Detail

 • Založení dřevostaveb systémem crawl space: Pokračování v analýze mikroklimatu
  Detail

 • Studium 3D tištěných konstrukcí pozemního stavitelství 4.0
  Detail

 • Založení dřevostaveb systémem crawl space: Analýza teplotně vlhkostního pole.
  Detail

 • Ověření vlivu vegetační fasády na okolní prostředí, jakožto redukčního činitele vzniku tepelných ostrovů.
  Detail

 • Studium využití mikrovlnného záření pro vytvrzení pojivové složky při využití odpadních tepelně izolačních materiálů jako plniva
  Detail

 • Studium fyzikálních vlastností recyklovaných materiálů pro rozvoj jejich využitelnosti v systémech zelených stěn
  Detail

 • Zkoušení požární odolnosti konstrukcí dřevostaveb
  Detail

 • Studium tepelně vlhkostních procesů v 3D tištěných konstrukcích pozemních staveb
  Detail

 • Vývoj výplňových lehčených směsí do keramických tvarovek s využitím převážně odpadních tepelně izolačních materiálů.
  Detail

 • Analýza vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí realizovaných pomocí technologie 3D tisku
  Detail

 • Srovnání metod zkoušení požární odolnosti konstrukcí s dřevěnými nosnými prvky
  Detail

 • Studium parametricky definovaných prostorových struktur fasádních prvků vyráběných z recyklovaných materiálů za pomoci aditivní výroby
  Detail

 • Měření vnitřního mikroklimatu provětrávané fasády v závislosti na opláštění konstrukce
  Detail

 • Studium vlivu ultrafialového záření a povrchové úpravy na světlostálost a fotodegradaci různých vzorků dřevin
  Detail

 • Studium fyzikálních procesů v kritických detailech obalových konstrukcí budov s téměř nulovou potřebou energie
  Detail

 • FV40357, Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce
  Detail

 • TH04020263, Výzkum a vývoj systému konstrukčních kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken pro dřevostavby a občanskou výstavbu
  Detail

 • Studium povrchového smáčení různě upravených vzorků dřevin
  Detail

 • Měření a simulace vnitřního mikroklimatu provětrávané fasády v závislosti na tloušťce a opláštění konstrukce
  Detail

 • SVĚTELNĚ A TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI INTERIÉRU BUDOV
  Detail

 • Studium využití organických desek v konstrukcíh podlah v konstrukcích dřevostaveb
  Detail

 • Studium vázaného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi
  Detail

 • Studium tepelně vlhkostních procesů u desek na bázi oraganických vláken v konstrukcích dřevostaveb
  Detail

 • Experimentální měření a simulace vnitřního mikroklimatu provětrávané fasády v závislosti na tloušťce a opláštění konstrukce
  Detail

 • EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ A SIMULACE VZDUCHOTĚSNOSTI DETAILŮ KOMPOZITNÍCH STAVEB V ZÁVISLOSTI NA TEPELNĚ-VLHKOSTNÍCH PROCESECH V DŘEVĚNÝCH PRVCÍCH KONSTRUKCE
  Detail

 • Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu
  Detail

 • Experimentální ověření a simulace teplotně-vlhkostních dějů kritických detailů kompozitních staveb
  Detail

 • ANALÝZA RŮSTU PLÍSNÍ A DIFUZNÍCH VLASTNOSTÍ U DESEK NA BÁZI DŘEVA ZASAŽENÝCH NADMĚRNOU VLHKOSTÍ
  Detail

 • Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu
  Detail

 • Zjišťování úbytku hmotnosti na čase v závislosti pomocí cyklického ozařování
  Detail

 • TEPLOTNĚ-VLHKOSTNÍ ANALÝZA ZABUDOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
  Detail

 • Vliv způsobu vysoušení obvodové stěny moderní dřevostavby na fyzikální parametry OSB desek
  Detail

 • Využití mikrovlnné technologie pro inaktivaci dřevěných konstrukcí a prvků
  Detail

 • Prostup vlhkosti skladbou difúzně uzavřené obvodové stěny dřevostavby při správné a nesprávné realizaci parozábrany
  Detail

 • Analýza vlivu konstrukce zelené střechy na parametry vnitřního prostředí obytných budov
  Detail

 • Rozvoj a inovace laboratoře pro průzkum staveb a detekci stavu stavebních konstrukcí
  Detail

 • Optimalizace návrhu novodobých dřevěných konstrukcí z hlediska stavební fyziky
  Detail

 • Monitoring vhkostní bilance difúzně otevřených a uzavřených konstrukci moderních nízkoenergetických dřevostaveb
  Detail

 • GPP104/10/P388, Experimentální analýza účinnosti mikrovlnného záření při likvidaci biologických činitelů způsobující korozi stavebních materiálů
  Detail

 • Analýza funkčnosti parozábrany mechanicky kotvených střešních plášťů plochých střech
  Detail

 • Optimalizace návrhu novodobých dřevěných stropních konstrukcí
  Detail