Česky
Doplňující pedagogické studium
Od února 2019 plánujeme otevřít nový běh Doplňujícího pedagogického studia pro studenty, absolventy a ostatní zájemce o učitelství odborných předmětů na středních školách. Uzávěrka přihlášek je do 30. ledna 2019. Další informace v přiloženém souboru a na webu Ústavu společenských věd FAST spv.webnod ...
25. 1. 2019 ŠKOLENÍ OPERATIVNÍHO MANAGEMENTU - KURZ CŽV
Kurz je koncipován jako školení základních práv a povinností při každodenní práci stavbyvedoucího. Kurz je zaměřen na oblast legislativy, stavebně technologické přípravy, BOZP a problematiky BIM. ODBORNÝ GARANT: Ing. Barbora Kovářová, PhD. ŠKOLITELÉ: Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Karpíšková – stavebn ...
VÝSTAVA: YOUNG ARCHITECT AWARD 2018
Cena pro studenty a začínající architekty do 33 let Výstava představí ukázku toho nejlepšího z jubilejního 10. ročníku architektonické soutěžní přehlídky mapující tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let. Organizátoři soutěže YAA 2018 zvolili téma „Architektonické dílo, které iniciuje ...
Domovní čistírny odpadních vod - 29.3.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV). ...
Letní škola v Dánsku - VIA University College
Dánská partnerská univerzita VIA University College pořádá v červenci a srpnu 2019 letní školu a nabízí kurzy v několika oborech. Je možné se přihlásit do 1. 5. 2019. Více informací viz web letní školy ...
Stokování a základní výpočty problematiky - 24.-25.4.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. ...
Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod - 8. + 15.3.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdr ...
Erasmus+ absolventské stáže
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na Erasmus+ absolventské stáže pro studenty, kteří končí své studium státní závěrečnou zkouškou v lednu 2019. Přihlášky je možné podávat v intranetu od 9. ledna 2019 a uzávěrka přihlášek je 27. 1. 2019.Součástí přihlášky je již podepsaný plán stáže od zahraniční firm ...
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 2. 3. AŽ 6. 4. 2019 (6 BLOKŮ, soboty), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. Po úspěšném absolvování zá ...
Prodloužení termínu přihlášek Erasmus+ studentské pracovní stáže
Původní termín přihlášek pro VR Erasmus+ studentské pracovní stáže byl prodloužen do 25. 1. 2019. Do tohoto termínu je potřeba přihlášky vyplnit a dodat na na Odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST. ...
Erasmus+ stáže pro absolventy
VUT vyhlašuje VR na Erasmus+ stáže pro absolventy. Absolventi na stáže se musí hlásit v době, kdy jsou aktivními studenty. VR se týká stáží s výjezdy od února do září 2019. Vkládání přihlášek bude probíhat od 9. 1. 2019 do 27. 1. 2019. Přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální n ...
Základní výpočty v dopravě vody - 07.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. ...
Úprava vody - 21.- 22.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní 2denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. ...
Vodovodní přípojky - 28.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípo ...
Hydraulická analýza vodovodu - využití aplikace Epanet - 21.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – hydraulická analýza vodovodní sítě s využitím aplikace Epanet. ...
... další informace