prof. Ing.

Petr Hlavínek

CSc., MBA

VHO – Professor

+420 541 147 733
Petr.Hlavinek@vut.cz

Projects

 • Využití biouhlu z čistírenského a potravinářského odpadu k dočištění odpadních vod v rámci cirkulární ekonomiky
  Detail

 • Definování potenciálu získávání celulózových vláken z primárního stupně čištění odpadních vod
  Detail

 • Inovativní využití biocharu do substrátů a podkladních vrstev zelených parkovišť
  Detail

 • Circular waste water management in conditions of 4 countries: concepts, approaches and technologies
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Řešení současných problémů v oblasti nakládání a čištění odpadních vod
  Detail

 • Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy
  Detail

 • Validační testování pokročilých oxidační procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV
  Detail

 • 8J22AT019, Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství – Odpadní voda jako lokální zdroj užitkové vody, obnovitelné energie a živin
  Detail

 • Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Applied Sunrise Technologies a.s.
  Detail

 • Inovační voucher – Výzva VI. - Možnosti recyklace odpadů z předčištěných odpadních vod
  Detail

 • Inovační voucher – Výzva VI. - Testování jednotky kompaktního mechanického předčištění
  Detail

 • Inovační voucher – Výzva VI. - Sledování množství organických látek v rámci jednotlivých stupňů čištění odpadních vod
  Detail

 • Posouzení a srovnání bezvýkopových a výkopových technologií při budování vodohospodářské infrastruktury - při obnově stokové sítě - Inovační voucher - WOMBAT, s.r.o.
  Detail

 • Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění
  Detail

 • Zpracování koncepčních řešení pro tzv. "modrozelenou infrastrukturu" měst a obcí - Inovační voucher - VH atelier spol. s r.o.
  Detail

 • Řešení aktuálních problémů vodního hospodářství měst a obcí
  Detail

 • Aktuální přístupy k čištění odpadních vod
  Detail

 • Posouzení a srovnání různých druhů šachet, které jsou součástí splaškového programu - Inovační voucher - CAMAXIS, s.r.o.
  Detail

 • Zkoušky na vybraných vzorcích organického odpadu v rámci jeho zpracování technologií mikrovlnné torrefakce - Inovační voucher - Advanced Medical Solutions s.r.o.
  Detail

 • Zkoušky a analýza vzorků biocharu zpracovaného v rámci termické pyrolýzy organického odpadu - Inovační voucher- ASIO NEW, spol. s r.o.
  Detail

 • Provedení analýz na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o.
  Detail

 • Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o.
  Detail

 • Možnosti využití čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění v rámci zelené infrastruktury a jeho využití - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o.
  Detail

 • Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí
  Detail

 • Provedení zkoušek a analýz v rámci procesu testování principu technologie mikrovlnné torrefakce na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - Applied Sunrise Technologies a.s.
  Detail

 • Inovační voucher - Koncepční řešení automatizačního opatření se vzdáleným on-line monitoringem pro malou a střední ČOV - SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
  Detail

 • Odborné posouzení koncepčních řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Inovační voucher - VH atelier spol. s .r.o.
  Detail

 • Treatment of Antibiotics and Antibiotic-Resistant Bacteria in wastewaters
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva IV. - Testování bionosičů Levapor z hlediska účinnosti odbourávání vybraných druhů léčiv z odpadní vody - AKVOPRO s.r.o.
  Detail

 • Curriculum for the Czech-Norwegian doctoral program in the field of water management and water engineering
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva IV. - Vytvoření koncepčního návrhu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou za krizové situace - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva IV. - Lightway s.r.o.
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva III. - ASIO NEW spol. s r.o.
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva III. - Applied Sunrise Technologies a.s.
  Detail

 • Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst
  Detail

 • Testování eliminace léčiv pomocí technologie využívající enzymatický aparát dřevokazných hub
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva III - Koncepční návrh využití alternativního zdroje energie v podmínkách teplárenských soustav - TERMS CZ s.r.o.
  Detail

 • TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva III - Bezpečnostní opatření pro vodohospodářskou infrastrukturu - SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
  Detail

 • Inovační voucher - Výzva III - Zpracování a analýza čistírenských kalů - VH atelier spol. s r.o.
  Detail

 • Poloprovozní testování odstranění antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů
  Detail

 • Výzkum nových technologií pro oběhové hospodářství.
  Detail

 • Testování účinnosti biocharu z mikrovlnné pyrolýzy na eliminaci zápachu
  Detail

 • Testování adsorpčních vlastností biocharu z mikrovlnné pyrolýzy
  Detail

 • 7F16021, Utilization of wastewater as a secondary source of raw materials and exploitation of wastewater as an alternative water sources.
  Detail

 • VYUŽITÍ PILOTNÍ JEDNOTKY AOP K ODSTRANĚNÍ CHEMICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ VE VODĚ
  Detail

 • Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP)
  Detail

 • Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace na ČOV
  Detail

 • Softwarové prostředí pro posuzování odlehčovacích komor na stokové síti
  Detail

 • Studium vlivu čistírenských technologií na eliminaci škodlivin z vodního ekosystému
  Detail

 • Optimalizace funkce odlehčovacích komor
  Detail

 • Sustainable rainwater management in the V4 countries
  Detail

 • Energetická optimalizace kalového hodpodářství na ČOV
  Detail

 • Provedení měření závislosti propustnosti štítových česlí na míře jejich zanášení plovoucími nečistotami obsaženými v odlehčované vodě.
  Detail

 • Hazardous pollutants in urban and industrial water cycle
  Detail

 • Hazarsous pollutants in urban and industrial water cycle
  Detail

 • OC 182, Metody odstranění xenobiotik z městských vod
  Detail

 • Optimalizace procesů a kontrola nad usazováním v membránových bioreaktorech pro odpadní a pitnou vodu
  Detail

 • FT-TA3/012, Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních - postupy a zařízení
  Detail

 • Multimediální výukový program pro předmět Čištění odpadních vod
  Detail

 • Význam a možnosti čistírenských technologií za účelem odstranění xenobiotik z koloběhu městských vod
  Detail

 • FT-TA3/123, Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem
  Detail

 • 1G57071, Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu
  Detail

 • Integrated Concepts for Reuse of Upgraded Wastewater
  Detail

 • CARE-S Computer Aided Rehabilitation of Sewer Networks
  Detail