logo

Úřední měření

Ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v případech zvláštního zřetele autorizovat subjekt k výkonu úředního měření ve stanoveném oboru měření. Důležitými podmínkami výkonu úředního měření je používání měřidel, u kterých je zajištěna metrologická návaznost a vlastnictví certifikátu či osvědčení o odborné způsobilosti, pracovníky kteří jsou pověření autorizovaným subjektem k výkonu úředního měření.

Úředním měřením je potom rozuměn metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt Doklad, který má charakter veřejné listiny. Důležitým rozdílem mezi autorizovaným subjektem, jehož pracovníci provádějí úřední měření, a subjektem bez tohoto oprávnění je jednoznačná "dokladovatelnost" pověřeného subjektu o navázání užívaných měřidel na etalon, což u ostatních neautorizovaných subjektů doloženo být nemusí.

Při měření autorizovaným subjektem má potom zákazník jistotu, že měření a jeho vyhodnocení je prováděno dle "předepsaného scénáře", jehož legislativní a technickou znalost musel při své certifikaci odpovědný pracovník autorizovaného subjektu prokázat. Tato okolnost u "ostatních" měřičů zaručena být nemusí.

Prakticky je činnost v rámci úředního měření aplikovatelná jak pro účely měření v systémech s volnou hladinou tak i pro systémy tlakové. Nejčastěji je úřední měření prováděno při:e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz