logo

Specifikace projektu

Název projektu: Měření struktury proudu k verifikaci matematických modelů ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace
Investor: GA ČR
Předpokládané datum ukončení projektu: 12/2004
Hlavní řešitel: VUT v Brně, FAST LVV ÚVST - Doc. Ing. Jan Šulc, CSc
Spoluřešitelé: Prof. Ing. František Pochylý, CSc. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav - Odbor Victora Kaplana (VUT v Brně, FSI, EÚ - OVK), Doc. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.- Ústav termomechaniky Akademie věd ČR Praha (ÚT - AVČR)
Popis projektu: V současné době je používáno pro řešení 3D případně 4D úloh proudění několik matematických modelů. Tyto modely vyžadují přesné zadání vstupních okrajových podmínek (rychlostní a tlakové pole). Detailní analýza proudění reálného media je náročným problémem a výsledky rozboru odpovídají použitým měřicím a vyhodnocovacím prostředkům. Na navrhovatelském pracovišti jsou pro detailní změření parametrů proudových polí hydraulických systémů k dispozici tři moderní bezkontaktní metody - LDA, PIV a UVP (laserová anemometrie, integrální laserová anemometrie a metoda ultrazvukového profilování). Všechny měřicí a k nim náležející vyhodnocovací metody se navzájem doplňují. Na spoluřešitelských pracovištích je k řešení proudění uvnitř prvků hydraulických okruhů používáno několik moderních matematických metod. Jak reálné potřeby tohoto pracoviště, tak i požadavky z dalších vědeckých institucí řešících problematiku proudění, nastolují požadavek verifikace a kalibrace matematických modelů včetně vymezení oblastí jejich použitelnosti a spolehlivosti. Grantový projekt je zaměřen tak, aby umožnil specifikovat vhodnost a spolehlivost bezkontaktních měřicích metod s ohledem na konkrétní proudové a geometrické podmínky i možnosti volby konkrétních měrných profilů.
Cíle projektu: Záměrem grantového projektu nebude pouze porovnání vypočtených a naměřených výsledků, ale také porovnání polí rychlostí změřených jednotlivými bezkontaktními metodami a výběr nejvhodnější z nich. Souběžně budou probíhat výpočty konkrétních případů proudění uvnitř hydrotechnických prvků při využití několika odlišných modelů turbulence a experimentální práce. Přesným měřením bodových charakteristik budou získány podklady k možnosti kalibrace a následné verifikace jednotlivých přístupů matematického řešení.
Aplikovatelnost v praxi: Výsledným společným přínosem z řešení grantu bude také po aplikaci výsledků zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti hydrotech. objektů.

Specifikace projektu obsahuje i grafickou přílohu.


e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz