Řešení rovnice pro jednu neznámou
Choleského rozklad matice
Iterační metody pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic
Soustavy dvou rovnic pro dvě neurčité
Lagrangeovská interpolace
Hermiteův interpolační polynom
Aproximace funkce užitím metody nejmenších čtverců
Numerická integrace
Řešení okrajové úlohy pro obyčejnou diferenciální rovnice 2. řádu metodou sítí
Řešení okrajové úlohy pro obyčejnou diferenciální rovnice 2. řádu užitím metody konečných prvků